• Letný výcvikový kurz

     • Začiatok septembra patril našim tretiakom a letnému výcvikovému kurzu. Tentokrát sme sa zamerali na vysokohorskú turistiku a cykloturistiku.

      Prvý deň sme si plnými dúškami vychutnávali jesennú scenériu tatranskej prírody na trase Štrbské - Popradské pleso.

      Ďalšie dni sme zas dali zabrať našim bicyklom a kondičke, keď sme odkrútili 50km úsek po trase SNV - Kopanec - Dedinky. Noc sme strávili na chate Nita, kde sme nabrali nové sily na zvládnutie cesty späť a urobili si príjemnú prechádzku okolo vodnej nádrže Palcmanská Maša.

      Šťastní a spokojní sme sa vrátili domov s kopou veselých príhod a spomienok.

     • Spoznaj svojho vedca

     • V rámci Európskej noci výskumníkov sme sa aj tento rok zapojili do akcie Spoznaj svojho vedca, cieľom ktorej  je zvýšenie záujmu žiakov o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Svoju prácu a život vedca nám tentokrát priblížila naša bývalá študentka RNDr. Margaréta Marcinčinová z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. 

     • 40 dní za život

     • Počas najbližších 40 dní sa môžete spolu s nami modliť za novú nádej pre nenarodené deti, ich matky i otcov, lekárov a zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich interrupcie, ako aj celú spoločnosť.

      Viac informácií o tejto pro-life kampani a zamyslenie na každý deň nájdete na našej fb stránke.


      ...pretože záleží na každom počatom živote...

     • Oznam o udelení riaditeľského voľna

     • V súvislosti s návštevou Svätého Otca a v súlade s §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) riaditeľka Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, 052 01 Spišská Nová Ves 

      dňa 14.09.2021 udeľuje žiakom  riaditeľské voľno.

     • Duchovná obnova

     • Každoročne na začiatku nového školského roka vyprosujeme pomoc a Božie požehnanie na duchovnej obnove. Tento raz sme navštívili Svätyňu Božieho milosrdenstva a Kalváriu v Smižanoch.

      Vďaka Bohu za milostivý čas i krásne počasie.

     • Začíname...

     • Dnes, 2.septembra, sme slávnostnou svätou omšou Veni Sancte, ktorú celebroval emeritný spišský biskup Mons. Andrej Imrich, vykročili do nového školského roku 2021/2022. Všetkým Vám prajeme veľa osobných a pracovných úspechov a hlavne veľa zdravia.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Milí žiaci,

      slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 02.09.2021 slávnostnou svätou omšou VENI SANTCE vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi so začiatkom o 8:15 hod.

      S triednymi učiteľmi sa stretnete pred školou o 8:00 hod.

      Po skončení svätej omše budeme pokračovať ďalším programom v priestoroch školy.

       

      Srdečne vás pozývame a tešíme sa na stretnutie.

       

                                                                                                         Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

     • Te Deum

     • Dnešný deň, sviatok sv. Petra a Pavla, je pre nás dňom ďakovným. Slávnostné Te Deum zaznelo vo farskom kostole a následne si študenti prevzali vysvedčenia, pochvaly a ocenenia v priestoroch nášho gymnázia. Ďakujeme za odslúženie ďakovnej svätej omše biskupskému vikárovi ThDr. Viktorovi Pardeľovi, PhD. a všetkým študentom prajeme požehnané prázdniny.

       

     • Koncoročné výlety

     • Dedinky, Zejmarská roklina, Liptovská Mara, Bratislava, Devín... Lokality, ktoré sme navštívili počas koncoročných školských výletov. Nezabudnuteľné zážitky, silnejšie a hlbšie priateľstvá, zábavné situácie a veľa smiechu nás sprevádzalo počas týchto spoločne strávených dní. Veď posúďte sami....

     • Letný výcvikový kurz

     • V dňoch 21. - 22. júna 2021 sa uskutočnil letný výcvikový kurz našich tretiakov. Počasie na Dedinkách nám prialo a užili sme si nácvik vodáckych zručností aj prechádzku náučným chodníkom na Stratenskú pílu. Vďaka Bohu za krásny čas

     • Rusíni na Spiši

     • Naši tretiaci dnes absolvovali v Múzeu Spiša prednášku a etnografickú výstavu na tému Rusíni na Spiši. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o pôvode, jazyku, remeslách, vzdelaní, tradíciách, zvykoch i náboženských obradoch Rusínov. Zároveň si prezreli expozíciu krojov a iných tradičných historických odevov, pracovných nástrojov aj náboženských predmetov, školských pomôcok a taktiež mali možnosť vidieť zariadenie typických rusínskych príbytkov. Zistili sme, že k rusínskemu pôvodu sa hrdo hlásia mnohé známe osobnosti Slovenska, napríklad hokejista P. Bondra alebo režisér J. Jakubisko. Múzeum Spiša v budúcnosti plánuje zmapovať aj ďalšie národnosti žijúce v spišskom regióne.

     • Návšteva archeologického náleziska

     • Naši prváci a druháci mali jedinečnú príležitosť navštíviť archeologickú lokalitu „pod Blaumontom“, kde v súčasnosti prebieha druhá fáza archeologického výskumu. Zblízka na nás dýchla história a videli sme pohrebisko zo staršej doby bronzovej. Niektoré ľudské pozostatky, ktoré sa tam našli, majú takmer štyri tisícročia. Ide o ojedinelý a významný objav, ktorý sa v regióne vyskytne max. raz za 50 rokov. Ďakujeme miestnym archeológom - pani Darákovej a pánovi Sojákovi za skvelé sprievodné slovo priamo v teréne.

     • Netradičná hodina talianskeho jazyka

     • V našej škole máme radosť i z objavovania talianskej kultúry a hudby, keď počas hodín talianskeho jazyka si žiaci vyberú pieseň, ktorú sa potom nielen naučia spievať, ale krásne i zahrajú na hudobných nástrojoch. Dnes sme mali radosť zo spievania a hrania piesne od Ricchi e Poveri. Tešíme sa, že máme takýchto šikovných žiakov. 

     • Celoštátne kolo v geografickej olympiáde

     • S veľkou radosťou oznamujeme úspech nášho maturanta Bruna Jakubova, ktorý na celoštátnom kole geografickej olympiády získal vynikajúce 7. miesto a stal sa úspešným riešiteľom. 

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

     • Spolupráca so školou v BOLOGNI

     • Sme veľmi vďační a potešení tým, že našej škole sa podarilo mať v rámci partnerskej spolupráce online hodinu so strednou školou v Bologni, keďže sa naši žiaci učia aj taliansky jazyk. Prezentovali sme život v našej škole, mesto a tiež sme mali radosť z prezentácie talianskych žiakov. Naši žiaci opäť ukázali svoju schopnosť výbornej komunikácie v anglickom a talianskom jazyku, v ktorých prebiehala online hodina.

      Fotogaléria

     • Láska a vzťahy - beseda

     • Vo štvrtok 29. apríla 2021 sa všetky triedy našej školy zúčastnili on-line besedy na tému „Láska a vzťahy“ s vdp. Róbertom Neupauerom, rodákom zo Spišských Vlách.
      Jeho prvá „kaplánka“ bola práve Spišská Nová Ves, takže sa tešil z pôsobenia nášho gymnázia a z nášho virtuálneho stretnutia. V rokoch 2010 – 2013 absolvoval štúdiá na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny, kde získal licenciát z katolíckej teológie a odvtedy je poverený pastoráciou manželstiev a rodín v Spišskej diecéze. Okrem toho pôsobí na niektorých teologických fakultách a najmä na Akadémii Karola Wojtylu.
      Po prednáškovej časti nasledovala diskusia, ktorá bola veľmi živá a pútavá. Na konci vdp. Róbert Neupauer zhodnotil:
      „Bolo to aj pre mňa povzbudzujúce a obohacujúce. V mladých je prítomná túžba po veľkom živote a skúsenosť lásky vnímam ako moment, kedy sa v nich táto túžba prebudí a bytostne dotkne a cez ňu sa ich dotkne Boh. Neuhasiť ju, ale pomôcť im ju rozvinúť je, myslím si, úlohou novej evanjelizácie. Tak nájdu dôveru aj v Cirkev. Verím, že niečo sa s pomocou Božou podarilo zasiať do sŕdc mladých a že to bude v nich klíčiť.“
      Okrem toho ponúkol dva linky, ak by mladí mali záujem o čosi hlbšie a inšpiratívne:  https://www.teologiatela.sk a  https://mskw.sk/sk/ .
      S vďačnou spomienkou a s prianím, aby pravá láska vstúpila do našich vzťahov
      Mgr. Mariana Užáková – sr. Filotea

     • Organizácia vyučovania od 10.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 12.04.2021, č.: 2021/12811:1-A1810, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u a podľa Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza), bude vyučovanie na našej škole od 10.05.2021 prebiehať prezenčne pre všetky ročníky.
      Žiaci sa budú vyučovať podľa rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený na stránke školy a bude prístupný po prihlásení sa do Edupage.
      Od 11.5.2021 bude opäť možné stravovanie v ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi. Záujem o stravovanie je potrebné nahlásiť v Edupage do 7.5.2021 do 12:00 hod.
      Podľa materiálu „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 10.05.2021 platí nasledovné:
      1. žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu
      2. pri prvom vstupe do školy a pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov):
      · zákonný zástupca neplnoletého žiaka predkladá čestné vyhlásenie: 
      Priloha_č._8_Žiak_a_zákonný_zástupca Vyhlásenie_o_bezinfekčnosti_žiaka
      · plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie: 
      Príloha č.10 – Plnoletý žiak – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka
      Uvedené vyhlásenia je potrebné poslať triednemu učiteľovi elektronicky prostredníctvom EduPage v záložke ŽIADOSTI / VYHLÁSENIA.
      3. naďalej sa budú dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia:
      · ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk)
      · nosenie rúšok
      · dezinfekcia priestorov školy
      4. nosenie rúšok alebo respirátorov je povinné pre všetkých žiakov i zamestnancov školy na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021. Výnimky z prekrytia horných dýchacích ciest (nosenia rúška alebo respirátora) upravuje táto vyhláška.

      5. Školská dochádzka
      Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 s účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke MŠVVaŠ SR Rozhodnutie_ministra_s_učinnosťou_od_19_4_2021.

      6. Škola nebude zabezpečovať dištančné vzdelávanie tak, ako doteraz. 

      O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

      V Spišskej Novej Vsi, 6.5.2021                                           Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy