• Výchovné poradenstvo

    • Výchovný poradca

    •  

     ,, Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám."

      

      

     Výchovný poradca: Mgr. Jana Marcinčinová

     E – mail: jana68mar@gmail.com 

     Telefón: 0903 559231

      

     Konzultačné hodiny: pondelok 9:30 – 11:00 hod alebo po dohode

     V čase dištančného vzdelávania využite formu mailovej komunikácie, telefonátu, edupage správy.

     Hlavný cieľ výchovného poradenstva
     Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

     Poskytované služby
     žiakom
     – monitorovať zmeny v správaní, zabezpečovať osvetovo
     – preventívne aktivity, sprístupňovať poradenskú službu, zabezpečovať osvetovo
     – preventívne aktivity, osobitnú pozornosť venovať problémom vyskytujúcim sa v triedach, koordinovať pomoc žiakom triednym učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom
     – poskytovať poradenstvo pri riešení konfliktných alebo iných mimoriadnych situácií, zabezpečovať spoluprácu s inštitúciami, venovať starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno -  vzdelávacími potrebami
     rodičom
     – sprostredkovať pedagogické, psychologické,sociálne, psychoterapeutické, reedukačné služby (na požiadanie rodičov), informovať rodičovskú radu o aktuálnych problémoch
     Centru pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
     – organizačne pripraviť psychologické vyšetrenia, konzultovať závery a odporúčania z psychologického vyšetrenia u problémových žiakov, zúčastňovať sa na odborných seminároch.

     Poradenstvo pri profesijnej orientácii

     I v tomto školskom roku budeme vychádzať z dobrých skúseností z minulých školských rokov a do popredia budeme dávať praxou overené aktivity:

     - realizácia prieskumnej činnosti (zisťovanie predpokladaného záujmu o štúdium na fakultách VŠ a súčasne poskytovanie prehľadu o úspešnosti prijatia našich absolventov v minulom školskom roku a súčasne podanie predbežných informácií o prijímacích pokračovaniach na fakultách VŠ – triednické hodiny)

     - individuálna konzultácia (zahrňuje prácu so žiakmi i rodičmi v rámci zverejnených konzultačných hodín, poradenská konzultácia má za cieľ okrem iného usmerniť žiakov v nereálnych ašpiráciách, pri častých zmenách volieb štúdia a povolania, cieľom je umožniť poznať seba samého a perspektívy vlastného rozvoja)

     - práca s informáciami (zabezpečovanie brožúr, prehľadov, obrázkového materiálu, zapožičiavanie žiakom, aby mohli prediskutovať problémy súvisiace s voľbou štúdia spoločne s rodičmi v domácom prostredí; inštalovanie nástenky; vytvárať tak podmienky a predpoklady na účelnú konfrontáciu žiakov so svetom práce, užitočnú z hľadiska stratégie rozhodovacích procesov a pri optimalizácii ich a profesijného vývinu)

     - spolupráca s VŠ, poradenské besedy, exkurzie (získanie čo najpodrobnejších informácií o študijných zameraniach i podmienok prijímacieho pokračovania priamo z jednotlivých dekanátov, účasť výchovného poradcu na akciách usporadúvaných VŠ, na ktorých možno s ich zástupcami prediskutovať nielen otázky o podmienkach a požiadavkách štúdia, o prijímaní, ale tiež psychologické otázky vhodnosti štúdia vzhľadom na štruktúru schopností, záujmov a osobnostných vlastností žiakov, poskytovanie tém ako podklad pre zostavenie otázok na prijímacie pokračovanie)

     - spolupráca so ZŠ (pravidelná účasť na zasadnutiach výchovných poradcov ZŠ, resp. na zasadnutiach rodičovských rád na ZŠ s cieľom poskytovania informácií o kritériách prijímacieho pokračovania, o zameraniach, resp. o možnosti voľby povinne voliteľných predmetov, možnosti zapojenia do súťaží, olympiád, o možnosti zabezpečenia študijných pobytov... ) - spolupráca s inštitúciami (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okresný úrad práce – poskytovanie informácií o možnostiach zamestnania sa po maturitnej skúške , resp. navštevovanie odborných kurzov v našom meste).

     Tu nájdete zoznam vysokých škôl:

     https://eduworld.sk/skoly/zoznam-vysokych-skol 

     https://www.portalvs.sk/sk/

      

      

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje