• Výchovný poradca

   • Výchovný poradca: Mgr. Jana Marcinčinová

    E – mail: jana68mar@gmail.com 

    Telefón: 0903 559231

     

    Konzultačné hodiny: pondelok 9:30 – 11:00 hod alebo po dohode

    V čase dištančného vzdelávania využite formu mailovej komunikácie, telefonátu, edupage správy.

    Hlavný cieľ výchovného poradenstva
    Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

    Poskytované služby
    žiakom
    – monitorovať zmeny v správaní, zabezpečovať osvetovo
    – preventívne aktivity, sprístupňovať poradenskú službu, zabezpečovať osvetovo
    – preventívne aktivity, osobitnú pozornosť venovať problémom vyskytujúcim sa v triedach, koordinovať pomoc žiakom triednym učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom
    – poskytovať poradenstvo pri riešení konfliktných alebo iných mimoriadnych situácií, zabezpečovať spoluprácu s inštitúciami, venovať starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno -  vzdelávacími potrebami
    rodičom
    – sprostredkovať pedagogické, psychologické,sociálne, psychoterapeutické, reedukačné služby (na požiadanie rodičov), informovať rodičovskú radu o aktuálnych problémoch

    Centru pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
    – organizačne pripraviť psychologické vyšetrenia, konzultovať závery a odporúčania z psychologického vyšetrenia u problémových žiakov, zúčastňovať sa na odborných seminároch.

    Poradenstvo pri profesijnej orientácii

    I v tomto školskom roku budeme vychádzať z dobrých skúseností z minulých školských rokov a do popredia budeme dávať praxou overené aktivity:

    - realizácia prieskumnej činnosti (zisťovanie predpokladaného záujmu o štúdium na fakultách VŠ a súčasne poskytovanie prehľadu o úspešnosti prijatia našich absolventov v minulom školskom roku a súčasne podanie predbežných informácií o prijímacích pokračovaniach na fakultách VŠ – triednické hodiny)

    - individuálna konzultácia (zahrňuje prácu so žiakmi i rodičmi v rámci zverejnených konzultačných hodín, poradenská konzultácia má za cieľ okrem iného usmerniť žiakov v nereálnych ašpiráciách, pri častých zmenách volieb štúdia a povolania, cieľom je umožniť poznať seba samého a perspektívy vlastného rozvoja)

    - práca s informáciami (zabezpečovanie brožúr, prehľadov, obrázkového materiálu, zapožičiavanie žiakom, aby mohli prediskutovať problémy súvisiace s voľbou štúdia spoločne s rodičmi v domácom prostredí; inštalovanie nástenky; vytvárať tak podmienky a predpoklady na účelnú konfrontáciu žiakov so svetom práce, užitočnú z hľadiska stratégie rozhodovacích procesov a pri optimalizácii ich a profesijného vývinu)

    - spolupráca s VŠ, poradenské besedy, exkurzie (získanie čo najpodrobnejších informácií o študijných zameraniach i podmienok prijímacieho pokračovania priamo z jednotlivých dekanátov, účasť výchovného poradcu na akciách usporadúvaných VŠ, na ktorých možno s ich zástupcami prediskutovať nielen otázky o podmienkach a požiadavkách štúdia, o prijímaní, ale tiež psychologické otázky vhodnosti štúdia vzhľadom na štruktúru schopností, záujmov a osobnostných vlastností žiakov, poskytovanie tém ako podklad pre zostavenie otázok na prijímacie pokračovanie)

    - spolupráca so ZŠ (pravidelná účasť na zasadnutiach výchovných poradcov ZŠ, resp. na zasadnutiach rodičovských rád na ZŠ s cieľom poskytovania informácií o kritériách prijímacieho pokračovania, o zameraniach, resp. o možnosti voľby povinne voliteľných predmetov, možnosti zapojenia do súťaží, olympiád, o možnosti zabezpečenia študijných pobytov... ) - spolupráca s inštitúciami (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okresný úrad práce – poskytovanie informácií o možnostiach zamestnania sa po maturitnej skúške , resp. navštevovanie odborných kurzov v našom meste).

    Tu nájdete zoznam vysokých škôl:

    https://eduworld.sk/skoly/zoznam-vysokych-skol 

    https://www.portalvs.sk/sk/

     

    Motto: ,, Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám."