• Výchovný poradca

   • Výchovný poradca: Mgr. Anna Jančaryová

    E – mail: buly19@zoznam.sk 

    Telefón: 0904549094

    http://www.cpppapsnv.eu
     

    Konzultačné hodiny: pondelok 10:20 – 12:00, Ak Vám tento termín nevyhovuje, môžete si dohodnúť iný deň a hodinu.

     

    Hlavný cieľ výchovného poradenstva

    Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

    Poskytované služby
     žiakom – monitorovať zmeny v správaní, zabezpečovať osvetovo - preventívne aktivity, sprístupňovať poradenskú službu, zabezpečovať osvetovo - preventívne aktivity, osobitnú pozornosť venovať problémom vyskytujúcim sa v triedach, koordinovať pomoc žiakom

     triednym učiteľom a ďalším pedagogickým pracovníkom – poskytovať poradenstvo pri riešení konfliktných alebo iných mimoriadnych situácií, zabezpečovaťspoluprácu s inštitúciami, venovať starostlivosť žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami

     rodičom – sprostredkovať pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné služby (na požiadanie rodičov), informovať rodičovskú radu o aktuálnych problémoch

     Centru pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie – organizačne pripraviť psychologické vyšetrenia, konzultovať závery a odporúčania z psychologického vyšetrenia u problémových žiakov, zúčastňovať sa na odborných seminároch.

    Poradenstvo pri profesijnej orientácii

    Kariérne poradenstvo predstavuje systematické ovplyvňovanie a odborné vedenie človeka na jeho celoživotnej ceste. Kľúčové posolstvo č.5 ,,Nový prístup k profesijnej orientácii a poradenstvu"; z Memoranda o celoživotnom vzdelávaní má za cieľ zabezpečiť, aby každý mal ľahký prístup ku kvalitným informáciám a radám o možnostiach vzdelávania sa v celej Európe a počas celého štúdia.

    I v tomto školskom roku budeme vychádzať z dobrých skúseností z minulých školských rokov a do popredia budeme dávať praxou overené aktivity:

     realizácia prieskumnej činnosti (zisťovanie predpokladaného záujmu o štúdium na fakultách VŠ a súčasne poskytovanie prehľadu o úspešnosti prijatia našich absolventov v minulom školskom roku a súčasne podanie predbežných informácií o prijímacích pokračovaniach na fakultách VŠ – triednické hodiny)

     individuálna konzultácia (zahrňuje prácu so žiakmi i rodičmi v rámci zverejnených konzultačných hodín, poradenská konzultácia má za cieľ okrem iného usmerniť žiakov v nereálnych ašpiráciách, pri častých zmenách volieb štúdia a povolania, cieľom je umožniť poznať seba samého a perspektívy vlastného rozvoja)

     práca s informáciami (zabezpečovanie brožúr, prehľadov, obrázkového materiálu – zapožičiavanie žiakom, aby mohli prediskutovať problémy súvisiace s voľbou štúdia spoločne s rodičmi v domácom prostredí; inštalovanie nástenky; vytvárať tak podmienky a predpoklady na účelnú konfrontáciu žiakov so svetom práce, užitočnú z hľadiska stratégie rozhodovacích procesov a pri optimalizácii ich a profesijného vývinu)

     spolupráca s VŠ, poradenské besedy, exkurzie (získanie čo najpodrobnejších informácií o študijných zameraniach i podmienok prijímacieho pokračovania priamo z jednotlivých dekanátov, účasť výchovného poradcu na akciách usporadúvaných VŠ, na ktorých možno s ich zástupcami prediskutovať nielen otázky o podmienkach a požiadavkách štúdia, o prijímaní, ale tiež psychologické otázky vhodnosti štúdia vzhľadom na štruktúru schopností, záujmov a osobnostných vlastností žiakov, poskytovanie tém ako podklad pre zostavenie otázok na prijímacie pokračovanie)

     spolupráca so ZŠ (pravidelná účasť na zasadnutiach výchovných poradcov ZŠ , resp. na zasadnutiach rodičovských rád na ZŠ s cieľom poskytovania informácií o kritériách prijímacieho pokračovania, o zameraniach, resp. o možnosti voľby povinne voliteľných predmetov , možnosti zapojenia do súťaží, olympiád, o možnosti zabezpečenia študijných pobytov... )

     spolupráca s inštitúciami (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Okresný úrad práce – poskytovanie informácií o možnostiach zamestnania sa po maturitnej skúške , resp. navštevovanie odborných kurzov v našom meste).

     

    Motto: ,, Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť donich musíš sám."