• POSKYTOVANIE ODPISOV VYSVEDČENÍ


    Odpisy výročných a maturitných vysvedčení sa vyhotovujú iba v odôvodnených prípadoch.


    Postup pri poskytovaní odpisov vysvedčení:
    1) O odpis môže žiadať:
         a) plnoletý žiak školy,
         b) absolvent školy,
         c) zákonný zástupca žiaka v prípade jeho neplnoletosti,


    2) Žiadosť musí byť písomná a okrem štandardných náležitostí musí obsahovať:
         a) Meno a priezvisko žiadateľa podľa bodu 1.
         b) Identifikácia žiaka školy, ktorému bol vydaný originál vysvedčenia, ktorého odpis sa vyžaduje, s uvedením nasledovných údajov:

           - meno a priezvisko, v prípade žien aj rodné priezvisko,
           - dátum a miesto narodenia,
           - rodné číslo,
           - adresa,
           - školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje,
           - trieda, ktorú žiak navštevoval,
           - meno triedneho učiteľa.


        c) Dôvod žiadosti o vydanie odpisu vysvedčenia.


    3) Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia musí byť doručená do školy osobne, alebo poštou.

    4) Lehota na vybavenie žiadosti o odpis vysvedčenia je 10 dní.

    5) Odpisy vysvedčení sa dávajú do vlastných rúk žiadateľa podľa bodu 1 alebo osobe, ktorá má písomné splnomocnenie žiadateľa.

    6) Odpisy vysvedčení možno poskytnúť len od maturitného ročníka 1993/1994. Ostatné vysvedčenia sú uložené v Štátnom archíve v Spišskej Novej Vsi.

    7) Za vystavenie odpisu vysvedčenia sa neúčtuje žiaden poplatok.

     

    V Spišskej Novej Vsi, 02.09.2020                                                                                      Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

     

    Žiadosť o odpis vysvedčenia nájdete kliknutím na odkaz: 

    Žiadosť o odpis vysvedčenia.pdf