• Žiadosť o odpis vysvedčenia

    • POSKYTOVANIE ODPISOV VYSVEDČENÍ


     Odpisy výročných a maturitných vysvedčení sa vyhotovujú iba v odôvodnených prípadoch.


     Postup pri poskytovaní odpisov vysvedčení:
     1) O odpis môže žiadať:
          a) plnoletý žiak školy,
          b) absolvent školy,
          c) zákonný zástupca žiaka v prípade jeho neplnoletosti,


     2) Žiadosť musí byť písomná a okrem štandardných náležitostí musí obsahovať:
          a) Meno a priezvisko žiadateľa podľa bodu 1.
          b) Identifikácia žiaka školy, ktorému bol vydaný originál vysvedčenia, ktorého odpis sa vyžaduje, s uvedením nasledovných údajov:

            - meno a priezvisko, v prípade žien aj rodné priezvisko,
            - dátum a miesto narodenia,
            - rodné číslo,
            - adresa,
            - školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje,
            - trieda, ktorú žiak navštevoval,
            - meno triedneho učiteľa.


         c) Dôvod žiadosti o vydanie odpisu vysvedčenia.


     3) Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia musí byť doručená do školy osobne, alebo poštou.

     4) Lehota na vybavenie žiadosti o odpis vysvedčenia je 10 dní.

     5) Odpisy vysvedčení sa dávajú do vlastných rúk žiadateľa podľa bodu 1 alebo osobe, ktorá má písomné splnomocnenie žiadateľa.

     6) Odpisy vysvedčení možno poskytnúť len od maturitného ročníka 1993/1994. Ostatné vysvedčenia sú uložené v Štátnom archíve v Spišskej Novej Vsi.

     7) Za vystavenie odpisu vysvedčenia sa neúčtuje žiaden poplatok.

      

     V Spišskej Novej Vsi, 02.09.2020                                                                                      Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

      


     Žiadosť o odpis vysvedčenia nájdete kliknutím na odkaz: 

     Žiadosť o odpis vysvedčenia.pdf


  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje