• Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

    • Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené dňa 19. mája 2023 na nástenke pri vstupe do budovy školy a na www. cgymmisikasnv.edupage.org

     Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom žiaka, zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní a informáciu, či uchádzač je prijatý alebo nie je prijatý.

     Riaditeľ školy odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí do školy najneskôr 19. mája 2023.

     Zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. mája 2023 doručí na Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený v Kritériách na prijímacie skúšky 2023/24 v prílohe č. 1 a v nasledujúcom odkaze:

      

     Potvrdenie_o_nastupeni-nenastupeni_ziaka_na_studium.pdf

      

     Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium sa doručí strednej škole cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu gym.misika@mail.com, osobne alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje