• Školský špeciálny pedagóg

    • Školský špeciálny pedagóg

    • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Veronika Krokusová
     E-mail: v.pramukova@gmail.com
     Telefonický kontakt: +421 948 926 957

     Konzultačné hodiny: konzultácie sú možné po telefonickom dohovore

     Náplň práce:
      poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a intervencie žiakom (individuálne,skupinové)
      realizuje individuálne konzultácie so žiakmi podľa potreby a na základe odporúčania triedneho učiteľa
      priebežne sleduje a vyhodnocuje školskú úspešnosť žiakov so ŠVVP, spolupracuje s vyučujúcimi a triednym učiteľom
      poskytuje odbornú pomoc všetkým žiakom so ŠVVP
      sleduje psychický vývin integrovaného žiaka a sociálne vzťahy v triede, postavenie žiaka so ŠVVP v rámci kolektívu
      pozoruje a hodnotí žiaka v triede – jeho výkon, správanie a postavenie v triede, aby v čo najväčšej miere dosiahol cieľ podľa svojich schopností a možností
      spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
      kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPPPaP, CŠPP
      zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme
      vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
      počas dištančného vzdelávania spolupracuje s rodičmi, žiakmi so ŠVVP a učiteľmi, monitoruje zapojenosť žiakov, priebežne rieši vzniknuté problémy

     Špeciálno-pedagogické intervencie:
      krízová intervencia
      metodika učenia sa pre žiakov s VPU (Vývinová porucha učenia)
      individuálna práca so žiakom s poruchami správania
      individuálne a skupinové intervencie pre žiakov so ŠVVP
      
     Spolupráca s rodičmi:
      poskytovať individuálne poradenstvo, rady rodičom žiakov so ŠVVP
      konzultácie a poradenstvo všetkým rodičom
      informovať rodičov o výsledkoch a správaní žiaka

     Podľa potreby môžu rodičia kontaktovať špeciálneho pedagóga a dohodnúť si s ním termín konzultácie. Školský špeciálny pedagóg informuje rodičov o aktuálnych pokrokoch, prípadne problémoch žiaka v priebehu integrácie. Prebieha vzájomná výmena skúseností
     medzi rodičmi, špeciálnym pedagógom a učiteľmi a spoločne sa snažia nájsť postup pri edukačnom pôsobení na žiaka pri prekonávaní prekážok a naplnení jeho špecifických potrieb.
     Špeciálny pedagóg sa snaží do spolupráce čo najviac zaangažovať rodičov žiakov, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia. Súčasťou spolupráce s rodičmi je aj kompletizácia povinnej
     dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupráca rodiny a školy pri plnení si školských povinností ako súčasť reedukácie.

     Spolupráca so špecializovanými zariadeniami, odborníkmi, učiteľmi:
      poskytovať poradenstvo a konzultácie učiteľom
      v spolupráci s triednym učiteľom vypracovať IVVP
      konzultácie a spolupráca so  psychológom, výchovným poradcom a poradenským inštitúciami CPPPaP a CŠPPaP
     Školský špeciálny pedagóg pomáha a radí učiteľom pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spolu s triednymi učiteľmi sa podieľajú na príprave individuálnych programov pre individuálne začlenených žiakov z tých predmetov, do ktorých
     sa premietajú špecifické problémy, ktoré vyplývajú z ich diagnózy. Priebežne s učiteľmi konzultuje prípadne zmeny v individuálnom vzdelávacom programe a informuje ich o aktuálnom stave u jednotlivých žiakov. 
     Podľa aktuálnej potreby školský špeciálny pedagóg spolupracuje s poradenskými zariadeniami poskytujúcimi služby v oblasti  výchovného, psychologického a špeciálno- pedagogického poradenstva.
     Pravidelne sa zúčastňuje stretnutí a školení, organizovaných poradenskými zariadeniami, ktoré sa týkajú aktuálnych otázok integrácie.

      

     Dokumentácia:
      kompletizácia dokumentácie integrovaného žiaka
      vypracovanie IVVP v spolupráci s triednym učiteľom

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje