• Školský poriadok

    • PREAMBULA

      

     „Všetci ľudia akéhokoľvek pôvodu, postavenia a veku majú neodcudziteľné právo na výchovu, ako si to vyžaduje ich ľudská dôstojnosť. „

      

     „Sledujúc pokrok psychológie, pedagogiky a didaktiky, treba pomáhať deťom a mládeži harmonicky rozvíjať fyzické, mravné a intelektuálne schopnosti, postupne nadobúdať čoraz zrelší pocit zodpovednosti vo vytrvalom úsilí o náležité zušľachťovanie vlastného života a o dosiahnutie skutočnej slobody a pritom smelo a vytrvalo prekonávať prekážky.“

      

     „Prítomnosť Cirkvi v oblasti školstva sa prejavuje najmä cez katolícke školy. Katolícka škola, prirodzene, sleduje tie isté kultúrne ciele a humánnu výchovu mládeže ako ostatné školy. Avšak je pre ňu charakteristické, že u svojich žiakov utvára ovzdušie preniknuté evanjeliovým duchom slobody a lásky........“

      

                                                                      Gravissimum educationis,

     deklarácia II. vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove

      

      

      

      

     1. Všeobecné ustanovenia

      

     Na základe § 153 zákona 245/2008 Zb.z. (školský zákon) riaditeľka školy vydáva tento školský poriadok, doplnený o náležitosti vyplývajúce zo zákona 245/2008 o výchove a vzdelaní. Je záväzný  pre  žiakov,  učiteľov,   nepedagogických   pracovníkov   a zákonných   zástupcov   žiakov  v ustanoveniach, ktoré sa dotýkajú priamo ich a vzťahu k žiakom.

     Školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2020 a súčasne ruší platnosť predchádzajúceho

     školského poriadku.

      

     Od všetkých zúčastnených v procese výchovy a vzdelávania sa očakáva rešpektovanie a zachovávanie kresťanských hodnôt a kresťanskej morálky. Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi uskutočňuje službu v prospech verejného dobra a nie je vyhradené iba katolíkom. Z tohto rozmeru otvorenosti školy je rešpektovaná náboženská sloboda a sloboda vierovyznania žiakov školy.

      

     Najväčším bohatstvom Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi sú jeho žiaci a zamestnanci. Škola ich prijíma ako jedinečné ľudské osobnosti, ktoré majú svoju dôstojnosť, pričom na každého sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti.

      

      

     1. Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov so zamestnancami školy

      

              Okrem ostatných práv garantovaných Ústavou SR a práv a povinností upravených zákonmi SR:

      

      1. Žiak má právo najmä na:
       1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
       2. zohľadnenie všetkých možností prístupu k poskytovaným učebným materiálom v prípade dištančnej formy vzdelávania,
       3. výchovu a vzdelávanie v pokojnom, bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
       4. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
       5. písomné a ústne preskúšanie,
       6. aby mu bol oznámený a zdôvodnený výsledok hodnotenia pri ústnom skúšaní ihneď; výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi učiteľ žiakovi so zdôvodnením a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. Žiak bude hodnotený v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ č. 21/2011, ktorá upravuje postup pri hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl,
       7. hospodárne používanie učebníc, školského zariadenia a pomôcok na vyučovanie,
       8. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
       9. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
       10. vysloviť svoj názor, klásť otázky k preberanej téme
       11. komisionálne preskúšanie v odôvodnených prípadoch požiadaním prostredníctvom zákonného zástupcu žiaka alebo samotného žiaka, ak je plnoletý
       12. obrátiť sa na riaditeľa školy so sťažnosťou, ak sa žiak domnieva, že pokyn alebo príkaz zamestnanca školy je v rozpore s predpismi školy alebo právnymi predpismi SR.

      

      

      1. Zákonný zástupca žiaka má právo najmä:
     1.  oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
     2. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
     3. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
     4. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     5. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
     6. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     7. voliť a byť volený do Rady školy a podieľať sa na jej činnosti,
     8. na uvoľnenie žiaka z vyučovania v prípade choroby alebo vážnych rodinných dôvodov.

      

      1. Žiak je povinný:
       1. zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní prezenčnou alebo dištančnou formou,
       2. pripravovať sa podľa svojich najlepších schopností na vyučovanie, prinášať učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho,
       3. počas dištančného vzdelávania vopred informovať vyučujúceho o dôvode neúčasti na online vyučovacej hodine. V prípade neočakávaných problémov (technických, zdravotných, rodinných,...) bezodkladne v daný deň, najneskôr na druhý deň po online výučbe informovať vyučujúceho alebo triedneho učiteľa o dôvodoch neúčasti,
       4. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
       5. nadviazať kontakt so žiakmi a zamestnancami školy primeraným pozdravom,
       6. správať sa počas vyučovacích hodín tak, aby umožnil všetkým v triede pracovať nerušene,
       7. rešpektovať pokyny zamestnancov školy,
       8. chrániť pred poškodením majetok školy,
       9. konať tak, aby neohrozoval zdravie a bezpečnosť svoje ani ďalších osôb,
       10. písomne sa prihlásiť na voliteľné a nepovinné predmety,
       11. zúčastňovať sa kurzov a účelových cvičení stanovených ŠVP, exkurzií, duchovnej obnovy a školských výletov,
       12. v čase voľných hodín a veľkej prestávky sa zdržiavať v priestoroch školy,
       13. po zazvonení na vyučovaciu hodinu vypnúť mobilný telefón a vložiť ho do tašky. Platí to aj pri prednáškach, divadelných a iných predstaveniach vo vyučovacom čase,
       14. mať po zaznení zvonenia na začiatku hodiny pripravené školské potreby na nasledujúcu vyučovaciu hodinu a na svojom mieste čakať na vyučujúceho,
       15. byť v škole a na podujatiach organizovaných školou vhodne oblečený a čisto upravený bez extrémnych, výstredných a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia, účesu.

     Dievčatá: odev nesmie byť priehľadný, vrchný odev musí zakrývať celý trup (celé brucho, chrbát, plecia, prsia), minimálna dĺžka sukní, šiat a nohavíc je do polovice stehna. Chlapci: vrchný odev musí zakryť celý trup (celé brucho, chrbát, plecia), dĺžka nohavíc je min. do polovice stehna.

       1. na slávnostné príležitosti (otvorenie a záver školského roka, návšteva divadla, koncertu, maturitné skúšky – ústna a písomná časť, imatrikulácia a pod.) nosiť primerane slávnostné oblečenie. Oblečenie musí spĺňať podmienky uvedené v bode m).
       2. prezúvať sa do hygienicky vhodnej obuvi, ktorá nezanecháva čierne  stopy na podlahe, odkladať obuv do skriniek v šatni, bundy a kabáty na vešiaky v šatni,
       3. evidovať svoj príchod do školy a odchod zo školy cez čipový systém. Platí to pri každom príchode a odchode, aj počas vyučovania. Triedny učiteľ bude rešpektovať neevidovanie dochádzky prostredníctvom čipového systému 3-krát za mesiac. Každé ďalšie porušenie systému evidencie bude sankcionované podľa opatrení uvedených v tomto školskom poriadku.
      1. Zákonný zástupca žiaka je povinný:
     1. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
     2. zaistiť riadnu dochádzku dieťaťa do školy a dohliadnuť na jeho prípravu na vyučovanie,
     3. dôvody neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade so Školským poriadkom Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka,
     4. vytvoriť pre dieťa primerané podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
     5. nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

      

      1. Žiakom sa zakazuje:
       1. opúšťať budovu školy bez priepustky triedneho učiteľa, v prípade jeho neprítomnosti zastupujúceho triedneho učiteľa, inej kompetentnej osoby alebo riaditeľa školy. Priepustka je potrebná aj pri odchode žiaka na lekárske vyšetrenie. Priepustky si môžu žiaci vyžiadať do veľkej prestávky, teda po prvej a druhej vyučovacej hodine, neskôr len vo výnimočných prípadoch,
       2. poškodzovať dobré meno školy (verejné zhromaždenia, internet, sociálne siete,  atď.) šírením neoverených informácii o škole, dohadov a pod.,
       3. vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom vyučovania;
       4. našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky;
       5. vykláňať sa z okien, vysedávať na oknách, za katedrou, naháňať sa po chodbách,
       6. vnášať do školy alebo na podujatia organizované školou tabakové výrobky, alkoholické nápoje a nelegálne návykové látky a jedy, prechovávať, užívať a šíriť ich v areáli školy, resp. v jej blízkom okolí alebo na podujatiach organizovaných školou a prichádzať do školy alebo na podujatia organizované školou pod ich vplyvom. V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.,
       7. vnášať do školy alebo na podujatia organizované školou predmety ohrozujúce bezpečnosť, život a zdravie ľudí, najmä zbrane a výbušniny,
       8. vnášať bez súhlasu vyučujúceho do školy a na školské podujatia predmety a zvieratá, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov,
       9. používať mobilné telefóny a elektroniku nesúvisiacu s vyučovacím procesom na vyučovacích hodinách v budove školy a na podujatiach organizovaných školou, na ktorých je to neprípustné. V prípade častého porušovania tohto zákazu budú žiaci povinní odovzdávať telefóny na začiatku prvej vyučovacej hodiny do pripravenej krabice v triede,
       10. používať počítačové vybavenie školy na činnosť nesúvisiacu s vyučovaním,
       11. dobíjať mobilné telefóny v škole a zapájať zariadenia do elektrickej siete. V prípade porušenia tohto zákazu bude mobilný telefón aj plnoletému žiakovi odobratý a osobne odovzdaný zákonnému zástupcovi žiaka, resp. rodičovi,
       12. žiak využíva pripojenie do školskej siete a služby školského cloudu (EDUPAGE) v súlade s pravidlami, ktoré určuje správca školskej siete. Používanie týchto služieb sa riadi pravidlami akademickej siete SANET, EDUPAGE a MICROSOFT. V prípade porušenia pravidiel bude prístup užívateľovi zablokovaný a ďalšie používanie zakázané. Zneužitie pripojenia bude považované za závažné porušenie Vnútorného školského poriadku s následnými príslušnými sankciami,
       13. z bezpečnostných dôvodov používanie elektrických spotrebičov (napr. varné kanvice, hriankovače, variče) v priestoroch školy,
       14. nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty (v akomkoľvek jazyku),
       15. piercing – prepichovanie nosa, jazyka, pier, obočia...
       16. tetovanie na viditeľných miestach,
       17. zhotovovať obrazový alebo zvukový záznam zamestnancov a hostí školy bez ich súhlasu. Zhotovenie takého záznamu, resp. jeho šírenie sa bude považovať za hrubé porušenie školského poriadku,
       18. prejavovať si v priestoroch školy vzájomnú náklonnosť prejavmi intímneho charakteru,
       19. manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,
       20. nosiť do školy cenné predmety a vysoké čiastky peňazí, v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka,
       21. používať vulgárne výrazy,
       22. demonštrovať prejavy v rozpore s kresťanskou morálkou,
       23. používať vlastné motorové vozidlo pri presune počas školských akcií.

      

     Nedodržanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania žiaka.

      

     1. Zásady organizácie vyučovania

      

      1. Budova školy sa otvára ráno o 6.30 hodine.
      2. Žiak je povinný použiť taký spôsob dopravy, aby bol v triede  najneskôr 5 minút pred vyučovaním.
      3. Vyučovanie začína aj končí modlitbou.
      4. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín. Počet hodín je daný rámcovým učebným plánom a je záväzný.
      5. Časový rozvrh vyučovacích hodín v dňoch so skráteným vyučovaním je určený riaditeľom školy.
      6. Po zvonení na vyučovaciu hodinu sa žiak nezdržiava na chodbe, ale pokojne sedí v triede s pripravenými pomôckami na vyučovanie. Prvý až tretí oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu v priebehu školského polroka bude považovaný za jednu neospravedlnenú hodinu. Štvrtý a každý ďalší oneskorený príchod na vyučovaciu hodinu v priebehu školského polroka bude považovaný za neospravedlnenú hodinu.
      7. Pri vstupe, resp. odchode pedagogických a ostatných pracovníkov školy do triedy žiaci zdravia postavením sa.
      8. Ak vyučujúci mešká na vyučovaciu hodinu dlhšie ako 10 minút, žiaci skutočnosť nahlásia vedeniu školy.  
      9. Na zabezpečenie čistoty a poriadku v triede ustanovuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. Zabezpečujú potrebné učebné pomôcky, utierajú tabuľu, zabezpečujú vetranie počas každej prestávky, oznamujú neprítomných žiakov na vyučovacej hodine, dbajú o úpravu triedy po vyučovaní (stoličky, okná, tabuľa, poriadok v laviciach, svetlo).
      10. Žiaci sedia v triede podľa zasadacieho poriadku schváleného triednym učiteľom, resp. daným vyučujúcim. Zasadací poriadok musí byť zverejnený písomne na katedre.
      11. Po skončení vyučovania každý žiak uprace stoličku a vyprázdni lavicu. Platí to aj pre odborné učebne.
      12. Úradné záležitosti v kancelárii školy žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa alebo sám počas úradných hodín.
      13. Vyučujúci je oprávnený zadržať predmety ohrozujúce zdravie alebo mravnosť a odovzdá ich triednemu učiteľovi. Ten ich vydá iba zákonnému zástupcovi žiaka, alebo zástupcovi zariadenia, alebo žiakovi, ak ide o plnoletého žiaka, ktorý neudelil súhlas na informovanie rodiča.
      14. Krúžková činnosť prebieha po vyučovaní.

      

     Časový rozvrh vyučovania

     Vyučovacia

     hodina

        
          

     1

     7:30-8:15

      

     2

     8:20-9:05

      

     3

     9:15-10:00

      

     4

     10:20-11:05

      

     5

     11:15-12:00

      

     6

     12:10-12:55

      

     7

     13:00-13:45

      

     8

     14:20-15:05

      

     Obedová prestávka je stanovená pevne po 7. vyučovacej hodine. Pre jednotlivé triedy v ročníkoch sa však môže meniť v každom školskom roku podľa rozvrhu hodín vzhľadom na to, že stravovanie nie je zabezpečené v budove školy, ale v školskej jedálni Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi.

     Triedy, ktoré pokračujú vo vyučovaní aj po 7.vyučovacej hodine, majú obedovú prestávku od 13:45 hod do 14:20 hod, alebo majú do rozvrhu hodín zaradenú voľnú vyučovaciu hodinu, počas ktorej sa môžu odstravovať.

     V čase mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou šírenia vírusu Covid-19 sa zamestnanci a žiaci školy môžu odstravovať iba v čase od 13:45 hod.

      

     1. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania
      1. Základným dokladom žiaka je študentský preukaz (ŠP), ktorý vydáva riaditeľstvo školy. Žiak je povinný nosiť ho so sebou a na vyzvanie triedneho učiteľa, vyučujúceho alebo riaditeľa školy sa ním preukázať. Jeho stratu je potrebné bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi, ktorý zabezpečí vydanie duplikátu za úhradu.
      2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, požiada zákonný zástupca alebo žiak, ak je plnoletý písomne v ŠP, telefonicky, cez EDUPAGE alebo emailom triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania v daný deň doobeda. Ak tak neurobí, môže sa neprítomnosť žiaka na vyučovaní považovať za neospravedlnenú, pričom:
     • uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny povoľuje triedny učiteľ so súhlasom vyučujúceho,
     • uvoľnenie z viacerých vyučovacích hodín povoľuje triedny učiteľ; triedny učiteľ je oprávnený ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní zo závažných dôvodov najviac na dva vyučovacie dni,
     • uvoľnenie z troch a viac dní povoľuje riaditeľ školy.
      1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca alebo žiak, ak je plnoletý povinný oznámiť dôvod neprítomnosti. Následne je žiak povinný predložiť ospravedlnenie triednemu učiteľovi do 2 pracovných dní po svojom nástupe do školy. Ak tak neurobí, jeho neprítomnosť sa hodnotí ako neospravedlnená. Triedny učiteľ má právo verifikovať ospravedlnenie. Falšovanie ospravedlnenia a iných potvrdení sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.
      2. Záznamy o ospravedlnenej/ neospravedlnenej absencii žiaka sa vedú v ETK.
      3. Pri chorobe do 3 dní vrátane môže predložiť ospravedlnenie zákonný zástupca (štandardne max 6 dní za polrok príslušného školského roka, teda 2x3 dni choroby). Ak choroba trvá viac ako 3 dni, je nutné doložiť potvrdenie od lekára.
      4. Hodiny vodičského kurzu a brigády je žiak povinný si plánovať mimo vyučovania. Ospravedlnenky nad tento rámec nebudú akceptované (tieto hodiny budú neospravedlnené).
      5. V čase vyučovania môže zákonný zástupca žiaka  požiadať o uvoľnenie z iných ako zdravotných dôvodov v rozsahu 3-krát v priebehu 1 polroka zápisom v ŠP, emailom, cez EDUPAGE alebo zaslaním sms správy triednemu učiteľovi. Podpis triedneho učiteľa v ŠP slúži ako priepustka. Pri sms alebo emailovej komunikácii je potrebná priepustka podpísaná triednym učiteľom alebo inou kompetentnou osobou. Uvoľnenie z vyučovania je na zvážení triedneho učiteľa.
      6. Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na študijné pobyty a rodinné dovolenky, ktorých trvanie je dlhšie ako 3 dni podáva zákonný zástupca na riaditeľstvo školy minimálne dva týždne pred začiatkom pobytu.

      

      

     1. Výchovné opatrenia
     1. Pochvaly:
      1. Pochvala od triedneho učiteľa pred triedou za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity,  za výborný prospech, vzornú dochádzku (0-5 hodín za polrok) a mimoriadnu aktivitu v triede.
      2. Pochvala od riaditeľky školy pred študentmi školy spojená s vecnou odmenou za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu školy, za vysoko humánny čin.
      3. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú na návrh triedneho učiteľa v pedagogickej rade.
      4. Každú pochvalu triedny učiteľ zaznamená do katalógového listu žiaka.
     2. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov:
      1. Napomenutie od triedneho učiteľa za:
       • opakované neskoré príchody na vyučovanie (5x za štvrťrok)
       • vyrušovanie vyučujúceho a spolužiakov na hodinách,
       • nerešpektovanie pokynov zamestnancov školy,
       • správanie sa v rozpore s pravidlami slušnosti,
       • nedodržiavanie čistoty v priestoroch školy a jej areálu školy,
       • poškodenie majetku školy,
       • používanie mobilných telefónov na vyučovacích hodinách (3 upozornenia vyučujúcich za štvrťrok)
      2. Pokarhanie od triedneho učiteľa za jednorazové väčšie porušenie vnútorného školského poriadku alebo za opakované menšie porušovanie vnútorného školského poriadku možno uložiť najmä za:
       • 1 – 3 neospravedlnené vyučovacie hodiny za polrok,
       • opustenie budovy školy počas vyučovania v rozpore so školským poriadkom,
       • opakované používanie mobilných telefónov bez vyzvania vyučujúceho na vyučovacích hodinách v budove školy a na podujatiach organizovaných školou, na ktorých je ich používanie neprípustné.
      3. Pokarhanie od riaditeľa školy za vážne porušenie školského poriadku alebo za opakované porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok. Možno uložiť najmä za:
     • 4 – 15 neospravedlnených hodín za polrok (v takom prípade sa pokarhanie riaditeľa školy spája so zníženou známkou zo správania za 4 – 7 hodín o jeden stupeň, za 8 – 15 neospravedlnených hodín o dva stupne),
     • 7 – 10 poznámok za polrok,
     • fajčenie v areáli školy, resp. v jej okolí, alebo na podujatiach organizovaných školou,
     • hrubé správanie sa k zamestnancom školy alebo spolužiakom,
     • budenie verejného pohoršenia v areáli školy,
     • hranie hazardných hier v areáli školy,
     • verejné hanobenie mena školy,
     • falšovanie ospravedlnenia a iných potvrdení,
     • plagiátorstvo a porušenie zásad akademickej čestnosti.
      1. Podmienečné vylúčenie zo školy za hrubé porušenie školského poriadku so skúšobnou lehotou, a to najdlhšie na pol roka. Možno ho uložiť najmä za:
     • viac než 15 neospravedlnených hodín za polrok,
     • viac než 10 porušení školského poriadku za polrok,
     • ublíženie na zdraví zamestnancovi školy alebo žiakovi z nedbanlivosti,
     • zhotovovanie  záznamu  (fotky,  videá  a pod.)  zamestnancov,  žiakov  či  hostí  školy   a zverejňovanie tohto záznamu bez ich súhlasu,
     • úmyselné spôsobenie škody na majetku školy alebo na  veciach vnesených zamestnancami a žiakmi školy,
     • vnášanie  zakázaných  látok   do   školy   alebo   na   podujatia   organizované   školou  a prichádzanie do školy alebo na podujatia organizované školou pod ich vplyvom,
     • nepodrobenie sa opatreniu na zistenie užitia alkoholu a iných zakázaných návykových látok žiakom v priestoroch školy alebo na podujatiach organizovaných školou,
     • bezodkladné neoboznámenie školy s výsledkami vyšetrenia podľa predchádzajúceho bodu, ak vyšetrenie bolo vykonané na výzvu pedagogického zamestnanca.

      

      1. Vylúčenie zo školy
     1. možno uložiť za závažné alebo opakované porušenie školského poriadku, všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä za úmyselné ublíženie na zdraví zamestnancovi školy alebo žiakovi,
     2. sa uloží za závažné porušenie školského poriadku, zásad spolunažívania, ľudských práv alebo mravných noriem spoločnosti v skúšobnej lehote, ktorá bola žiakovi daná pri podmienečnom vylúčení
     3. sa uloží ak je správanie žiaka hodnotené stupňom 4 – neuspokojivé.

     Opatrenie vo výchove podľa bodov 4 a 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.

     Opatrenie  vo  výchove   podľa   bodu   2   až 5   je   možné   uložiť   žiakovi   po   prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

     Opatrenie vo výchove  v bode  3  –  5  zaznamenáva  triedny učiteľ  do  osobného  spisu  žiaka písomne informuje zákonného zástupcu.

      

      

     1. Hodnotenie správania žiakov

      

     Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

     Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

      

     1. Veľmi dobré (1) – žiak dodržiava ustanovenia školského poriadku a riadi sa nimi.
     2. Uspokojivé (2) – žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku alebo má 4 – 7 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka.
     3. Menej uspokojivé (3) – žiak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov alebo má viac ako 7 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka. Znížená známka zo správania na stupeň menej uspokojivé je zároveň spojená s podmienečným vylúčením zo školy so skúšobnou dobou v trvaní jedného roka.
     4. Neuspokojivé (4) – ak je správanie žiaka v rozpore s ustanoveniami školského poriadku,     s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Znížená známka zo správania na stupeň neuspokojivé je zároveň spojená s vylúčením žiaka zo školy.
     5. Za poškodenie školského majetku žiak zaplatí náhradu alebo zabezpečí opravu.
     1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
     1. Žiaci sú povinní dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany pri všetkých činnostiach v rámci výchovy a vzdelávania, akciách organizovaných školou i mimo vyučovania. Zásady sú uvedené v školskom poriadku, prevádzkových poriadkoch a poriadkoch odborných učební, laboratórií a telocvične.
     2. Triedni učitelia v každom školskom roku preukázateľným spôsobom žiakov oboznámia so školským poriadkom a zásadami BOZP a protipožiarnej ochrany v priestoroch školy. Záznamy s podpismi žiakov uchovávajú počas celého štúdia žiakov..
     3. Učitelia predmetov realizovaných v odborných učebniach, laboratóriách, telocvični preukázateľne poučia žiakov so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany v týchto priestoroch, o správnych pracovných postupoch a vedomosti overia. Záznamy s podpismi si založia do pedagogickej dokumentácie.
     4. Za dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany v mimo vyučovacom čase v priestoroch školy zodpovedajú učitelia poverení konaním pedagogického dozoru.
     5. V priestoroch školy i pri činnostiach organizovaných školou (priestorom školy je celý areál, t. j. i okolie školy) je zakázané fajčiť.
     6. Je zakázané prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.
     7. Je zakázané nosiť, prechovávať a užívať akékoľvek množstvo drogy, ako i nosiť a prechovávať prípravky a pomôcky na prípravu drogy. Porušenie tohto zákazu sa bude hodnotiť ako veľmi závažné porušenie školského poriadku..
     8. V prípade podozrenia, že ide u žiaka o závažnú otravu nelegálnou drogou, či inou látkou, príslušný učiteľ v spolupráci s koordinátorom prevencie a triednym učiteľom zabezpečia prvú pomoc, zdravotnú starostlivosť a okamžitú informáciu zákonnému zástupcovi. Ďalšie riešenie zdravotného stavu preberajú zdravotní pracovníci. V prípade neovládateľného agresívneho správania privolajú políciu.
     9. Do školy a na činnosti organizované školou sa nesmú prinášať veci ohrozujúce život a zdravie (akékoľvek zbrane) a predmety ohrozujúce mravnosť.
     10. Počas exkurzií, výletov a ďalších školských akcií sa v plnom rozsahu vzťahuje na žiakov školský poriadok.

     Na týchto podujatiach sú žiaci povinní:

     • dostaviť sa na miesto určenia,
     • spoločne s triedou odísť a vrátiť sa,
     • bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu,
     • dodržiavať bezpečnostné predpisy.

     Vedúci akcie zodpovedá za spracovanie organizačného zabezpečenia akcie a oboznámenie všetkých účastníkov akcie s ním. Za dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, protipožiarnej ochrany zodpovedajú učitelia podľa organizačného zabezpečenia akcie. Záznam organizačného zabezpečenia odovzdá vedúci akcie riaditeľovi školy.

     1. Ak sa stane úraz, musí ho ihneď žiak nahlásiť prítomnému učiteľovi alebo učiteľovi konajúcemu pedagogický dozor.
     2. Žiak môže požiadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo riaditeľa školy o pomoc, ak sa cíti byť ohrozený šikanovaním, slovným alebo fyzickým násilím zo strany spolužiakov alebo zamestnancov školy. Ak nechce riešiť problém v škole, môže sa obrátiť na zariadenie školského poradenstva a prevencie alebo iné sociálno-diagnostické zariadenie.

      

      

     1. Klasifikácia žiakov
      1. Učitelia jednotlivých predmetov na začiatku školského roka oznámia žiakom podmienky klasifikácie a hodnotenia dohodnuté v PK.
      2. Hodnotenie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zohľadňuje na základe IVP.
      3. Pri nedostatku podkladov pre riadnu klasifikáciu môže byť žiakovi nariadená komisionálna skúška.
      4. Priebežná klasifikácia žiaka sa zapisuje do internetovej žiackej knižky najmenej raz za dva týždne.
      5. Žiak má právo dozvedieť sa včas výsledky písomnej (14 dní) či ústnej odpovede a nahliadnuť do svojej práce.
      6. Počet školských písomných prác stanovujú učebné osnovy, učiteľ ich rozvrhne rovnomerne na celé klasifikačné obdobie. V jednom dni žiaci môžu písať najviac dve veľké školské písomné práce (zopakovanie jedného alebo viacerých tematických celkov). Počet menších písomných prác sa nestanovuje.
      7. V prípade celkového prospechu žiaka „neprospel“, riaditeľ školy rozhodne, či povolí opakovanie ročníka na našej škole. 
      8. Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín za polrok, upozorní triedny učiteľ na túto skutočnosť vedenie školy. Riaditeľ školy posúdi, či je potrebné nariadiť komisionálne skúšky zo všetkých predmetov v celom rozsahu učiva alebo v rozsahu, ktorý určí vyučujúci. Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 25 a viac percent v klasifikačnom období, vyučujúci na to upozorní riaditeľa školy, ktorý môže nariadiť komisionálnu skúšku. Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 30 percent a viac v klasifikačnom období, koná komisionálnu skúšku z daného predmetu. Rozsah skúšky určí vyučujúci. Komisionálne skúšky budú uskutočnené až po skončení klasifikačného obdobia.
      9. Komisionálne preskúšanie nemožno žiadať, ak bol žiak v príslušnom období už z predmetu komisionálne preskúšaný. 
      10. Neplnenie povinností vyplývajúcich zo školského poriadku sa klasifikuje ako priestupok, ktorý je triednym učiteľom riešený a evidovaný v záznamoch triedneho učiteľa a osobnom liste žiaka. 
      11. Triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane záznamu z pohovoru so žiakom a rodičom) a včas o nich informuje zainteresovaných (vyučujúcich, študentov, rodičov, výchovného poradcu, riaditeľa školy) a podľa závažnosti navrhuje opatrenia na posilnenie disciplíny.
      12. Každé porušenie školského poriadku zaznamenáva vyučujúci v elektronickej triednej knihe.

     Prospech žiaka  v stupňoch:

     1. výborný
     2. chválitebný
     3. dobrý
     4. dostatočný
     5. nedostatočný

     Celkové hodnotenie žiaka na konci 1. a 2. polroku:

     prospel s vyznamenaním – priemerný prospech do 1,5 a stupeň prospechu nie horší ako chválitebný a správanie veľmi dobré,

     prospel veľmi dobre- priemerný prospech do 2 a stupeň prospechu nie horší ako dobrý a správanie veľmi dobré,

     prospel- nemá stupeň prospechu nedostatočný,

     neprospel- stupeň prospechu nedostatočný, aj po opravnej skúške.

      

     1. PRESTUP, PRERUŠENIE, ZANECHANIE ŠTÚDIA
      1. O prestupe na inú strednú školu rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási, po prerokovaní s riaditeľom strednej školy, ktorú žiak navštevoval. Žiadosť o prestup podáva žiak spolu s písomným vyjadrením zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka.
      2. Riaditeľ školy môže prerušiť žiakovi štúdium na jeho žiadosť. K žiadosti musí byť pripojené písomné vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka môže byť prerušenie štúdia ukončené aj pred uplynutím doby prerušenia.
      3. Ak žiak chce zanechať štúdium, písomne to oznámi riaditeľovi školy spolu so súhlasným vyjadrením zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo riaditeľovi doručené oznámenie o prerušení štúdia.

      

     1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
      1. So Školským poriadkom oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ žiakov na prvej triednickej hodine a zavesí ho na triednu nástenku, kde má ostať počas celého školského roka. V prípade zmeny školského poriadku počas školského roka, oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ žiakov triedy na prvej triednickej hodine po jeho zmene.
      2. Žiak sa zaväzuje, že bude Školský poriadok dodržiavať a svojím podpisom potvrdí, že bol s ním oboznámený.
      3. Žiak, ktorý porušil Školský poriadok a mal by dostať sankciu vo forme pokarhania či zníženej známky zo správania, môže raz za klasifikačné obdobie do jedného týždňa od zistenia a prešetrenia priestupku požiadať o možnosť „vykonania zadosťučinenia“. Neplatí pre prípady súvisiace s používaním a šírením legálnych a nelegálnych drog a návykových látok, fajčenia a alkoholu. Zadosťučinenie môže mať charakter úprimného verejného ospravedlnenia a vykonania pomocných prác v prospech školy vo voľnom čase podľa závažnosti priestupku (napr. úprava školského pozemku, čistenie lavíc, učebníc, školského dvora a pod.).
      4. Vykonanie zadosťučinenia tak môže zmierniť zaslúženú sankciu o jeden stupeň (t.j. pokarhanie riaditeľom školy na pokarhanie triednym učiteľom; dvojka zo správania na pokarhanie riaditeľom školy atď.). Možnosť a formu zadosťučinenia v prípade pokarhaní zvažuje a povoľuje triedny učiteľ. V prípade zníženia známky zo správania možnosť a formu zadosťučinenia navrhuje pedagogická rada.
      5. V čase mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19 sa budeme riadiť aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.

      

     Prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa: 02.09.2020

      

      

      

      

                                                                                                    Mgr. Otília Berková

                                                                                                        riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje