• Školský poriadok

    • PREAMBULA

      „Všetci ľudia akéhokoľvek pôvodu, postavenia a veku majú neodcudziteľné právo na výchovu, ako si to vyžaduje ich ľudská dôstojnosť. „

      „Sledujúc pokrok psychológie, pedagogiky a didaktiky, treba pomáhať deťom a mládeži harmonicky rozvíjať fyzické, mravné a intelektuálne schopnosti, postupne nadobúdať čoraz zrelší pocit zodpovednosti vo vytrvalom úsilí o náležité zušľachťovanie vlastného života a o dosiahnutie skutočnej slobody a pritom smelo a vytrvalo prekonávať prekážky.“

      „Prítomnosť Cirkvi v oblasti školstva sa prejavuje najmä cez katolícke školy. Katolícka škola, prirodzene, sleduje tie isté kultúrne ciele a humánnu výchovu mládeže ako ostatné školy. Avšak je pre ňu charakteristické, že u svojich žiakov utvára ovzdušie preniknuté evanjeliovým duchom slobody a lásky........“

      

                                                                                                                                                                              Gravissimum educationis,

                                                                                                       deklarácia II. vatikánskeho koncilu o kresťanskej výchove


     Všeobecné ustanovenia

      

     Na základe § 153 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) riaditeľka školy vydáva tento školský poriadok, doplnený o náležitosti vyplývajúce zo zákona 245/2008 o výchove a vzdelaní. Je záväzný  pre  žiakov,  učiteľov,   nepedagogických   pracovníkov   a zákonných   zástupcov   žiakov  v ustanoveniach, ktoré sa dotýkajú priamo ich a vzťahu k žiakom.

     Školský poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2022 a súčasne ruší platnosť predchádzajúceho

     školského poriadku.

      

     Od všetkých zúčastnených v procese výchovy a vzdelávania sa očakáva rešpektovanie a zachovávanie kresťanských hodnôt a kresťanskej morálky. Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi uskutočňuje službu v prospech verejného dobra a nie je vyhradené iba katolíkom. Z tohto rozmeru otvorenosti školy je rešpektovaná náboženská sloboda a sloboda vierovyznania žiakov školy.

      

     Najväčším bohatstvom Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi sú jeho žiaci a zamestnanci. Škola ich prijíma ako jedinečné ľudské osobnosti, ktoré majú svoju dôstojnosť, pričom na každého sa vzťahujú rovnaké práva a povinnosti.

      

     1. Zásady organizácie vyučovania

      

     Časový rozvrh vyučovania

     Vyučovacia hodina  
     1    7:30-8:15  
     2    8:20-9:05
     3    9:15-10:00
     4  10:20-11:05
     5  11:15-12:00
     6  12:10-12:55
     Obed  12:55-13:45
     7  13:45-14:30
     8  14:35-15:20


      1. Budova školy sa otvára ráno o 7:00 hodine.
      2. Žiak je povinný použiť taký spôsob dopravy, aby bol v triede pred zazvonením na vyučovaciu hodinu. Každé 3 oneskorené príchody na vyučovaciu hodinu budú považované za jednu neospravedlnenú hodinu.
      3. Vyučovanie začína aj končí modlitbou.
      4. Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín. Počet hodín je daný rámcovým učebným plánom a je záväzný.
      5. Stravovanie žiakov je zabezpečené vo vlastnej výdajnej školskej jedálni. Výdaj stravy je od 12:00 hod do 14:00 hod, riadi sa rozvrhom hodín jednotlivých tried a obedovou prestávkou.
      6. Časový rozvrh vyučovacích hodín v dňoch so skráteným vyučovaním je určený riaditeľom školy.
      7. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sa žiak nezdržiava na chodbe, ale pokojne sedí v triede s pripravenými pomôckami na vyučovanie.
      8. Pri vstupe, resp. odchode pedagogických a ostatných pracovníkov školy do triedy žiaci zdravia postavením sa.
      9. Na zabezpečenie čistoty a poriadku v triede ustanovuje triedny učiteľ dvoch týždenníkov. Zabezpečujú potrebné učebné pomôcky, utierajú tabuľu, zabezpečujú vetranie počas každej prestávky, oznamujú neprítomných žiakov na vyučovacej hodine, dbajú o úpravu triedy po vyučovaní (stoličky, okná, tabuľa, poriadok v laviciach, svetlo), nahlásia neprítomnosť vyučujúceho na hodine dlhšie ako 10 minút.
      10. Žiaci sedia v triede podľa zasadacieho poriadku schváleného triednym učiteľom, resp. daným vyučujúcim. Zasadací poriadok musí byť zverejnený písomne na katedre.
      11. Po skončení vyučovania každý žiak uprace stoličku a vyprázdni lavicu. Platí to aj pre odborné učebne.
      12. Úradné záležitosti žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa alebo vo výnimočných situáciách počas úradných hodín v riaditeľni školy.

      

      

     1. Práva a povinnosti žiakov a ich zákonných zástupcov, pravidlá vzájomných vzťahov so zamestnancami školy

      

     Okrem ostatných práv garantovaných Ústavou SR a práv a povinností upravených zákonmi SR:

      

      1. Žiak má právo najmä na:
       1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
       2. zohľadnenie všetkých možností prístupu k poskytovaným učebným materiálom v prípade dištančnej formy vzdelávania,
       3. výchovu a vzdelávanie v pokojnom, bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
       4. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
       5. písomné a ústne preskúšanie,
       6. aby mu bol oznámený a zdôvodnený výsledok hodnotenia pri ústnom skúšaní ihneď; výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj praktických činností oznámi učiteľ žiakovi so zdôvodnením a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. Žiak bude hodnotený v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ č. 21/2011, ktorá upravuje postup pri hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl,
       7. hospodárne používanie učebníc, školského zariadenia a pomôcok na vyučovanie,
       8. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
       9. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu (Ak sa cíti byť ohrozený šikanovaním, slovným alebo fyzickým násilím zo strany spolužiakov alebo zamestnancov školy alebo ak nechce riešiť problém v škole, môže sa obrátiť na zariadenie školského poradenstva a prevencie alebo iné sociálno-diagnostické zariadenie,
       10. vysloviť svoj názor, klásť otázky k preberanej téme,
       11. komisionálne preskúšanie v odôvodnených prípadoch požiadaním prostredníctvom zákonného zástupcu žiaka alebo samotného žiaka, ak je plnoletý (podrobnosti o komisionálnych skúškach sú spracované v internej smernici),
       12. obrátiť sa na riaditeľa školy so sťažnosťou, ak sa žiak domnieva, že pokyn alebo príkaz zamestnanca školy je v rozpore s predpismi školy alebo právnymi predpismi SR.

      

      1. Zákonný zástupca žiaka má právo najmä:
     1. oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
     2. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
     3. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
     4. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     5. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
     6. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
     7. voliť a byť volený do Rady školy a podieľať sa na jej činnosti,
     8. na uvoľnenie žiaka z vyučovania v prípade choroby alebo vážnych rodinných dôvodov.

      

      1. Žiak je povinný:
       1. zúčastňovať sa na výchove a vzdelávaní prezenčnou alebo dištančnou formou,
       2. pripravovať sa podľa svojich najlepších schopností na vyučovanie, prinášať učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín a pokynov vyučujúceho,
       3. počas dištančného vzdelávania vopred informovať vyučujúceho o dôvode neúčasti na online vyučovacej hodine. V prípade neočakávaných problémov (technických, zdravotných, rodinných,...) bezodkladne v daný deň, najneskôr na druhý deň po online výučbe informovať vyučujúceho alebo triedneho učiteľa o dôvodoch neúčasti,
       4. dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy,
       5. nadviazať kontakt so žiakmi a zamestnancami školy primeraným pozdravom,
       6. správať sa počas vyučovacích hodín tak, aby umožnil všetkým v triede pracovať nerušene,
       7. rešpektovať pokyny zamestnancov školy,
       8. chrániť pred poškodením majetok školy,
       9. šetrne zaobchádzať s učebnicami. V prípade straty, zničenia alebo poškodenia je výška náhrady za učebnicu:

     100 % obstarávacej ceny v 1. roku používania,

     75 % obstarávacej ceny v 2. roku používania,

     1. %obstarávacej ceny v 3. roku používania,

     25 % obstarávacej ceny vo 4. roku používania,

     10% obstarávacej ceny v 5. roku používania.

     Stratu, zničenie alebo poškodenie učebnice cudzieho jazyka je možné nahradiť len zakúpením totožnej edukačnej publikácie.

       1. konať tak, aby neohrozoval zdravie a bezpečnosť svoje ani ďalších osôb,
       2. prostredníctvom Edupage sa prihlásiť na voliteľné a nepovinné predmety,
       1. zúčastňovať sa kurzov a účelových cvičení stanovených ŠVP, exkurzií, duchovnej obnovy a školských výletov,
       1. v čase voľných hodín a veľkej prestávky pri opustení školy požiadať o priepustku triedneho učiteľa,
       2. mať po zaznení zvonenia na začiatku hodiny pripravené školské potreby na nasledujúcu vyučovaciu hodinu a na svojom mieste čakať na vyučujúceho,
       3. byť v škole a na podujatiach organizovaných školou vhodne oblečený a čisto upravený bez extrémnych, výstredných a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia, účesu.

     (odev nesmie byť priehľadný, vrchný odev musí zakrývať celý trup - celé brucho, chrbát, plecia, prsia, minimálna dĺžka sukní, šiat a nohavíc je do polovice stehna).

       1. na slávnostné príležitosti (otvorenie a záver školského roka, návšteva divadla, koncertu, maturitné skúšky – ústna a písomná časť, imatrikulácia a pod.) nosiť primerane slávnostné oblečenie. Oblečenie musí spĺňať podmienky uvedené v bode n),
       2. prezúvať sa do hygienicky vhodnej obuvi, ktorá nezanecháva čierne  stopy na podlahe, odkladať obuv do skriniek v šatni, bundy a kabáty na vešiaky v šatni,
       3. evidovať svoj príchod do školy a odchod zo školy cez čipový systém. Platí to pri každom príchode a odchode, aj počas vyučovania,
       4. dodržiavať zásady akademickej čestnosti medzi ktoré patrí: predkladanie prác, ktorých autorom je žiak sám a v prípade preberania častí cudzích prác dodržať etiku citovania prevzatého textu.
      1. Zákonný zástupca žiaka je povinný:
     1. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
     2. zaistiť riadnu dochádzku dieťaťa do školy, dohliadnuť na jeho prípravu na vyučovanie,
     3. vytvoriť pre dieťa primerané podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
     4. dôvody neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade so Školským poriadkom Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka ( časť IV.),
     5. nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil.

      

      1. Žiakom sa zakazuje:
       1. opúšťať budovu školy bez priepustky triedneho učiteľa, v prípade jeho neprítomnosti zastupujúceho triedneho učiteľa, inej kompetentnej osoby alebo riaditeľa školy. Priepustka je potrebná aj pri odchode žiaka na lekárske vyšetrenie. Priepustky si môžu žiaci vyžiadať do veľkej prestávky, teda po prvej a druhej vyučovacej hodine, neskôr len vo výnimočných prípadoch,
       2. poškodzovať dobré meno školy svojím nevhodným správaním na verejnosti, šírením neoverených a nepravdivých informácií o škole 

     (verejné zhromaždenia, internet, sociálne siete, ....)

       1. vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom vyučovania;
       2. našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky;
       3. vykláňať sa z okien, vysedávať na oknách, za katedrou, naháňať sa po chodbách,
       4. vnášať do školy alebo na podujatia organizované školou tabakové výrobky, alkoholické nápoje a nelegálne návykové látky a jedy, prechovávať, užívať a šíriť ich v areáli školy, resp. v jej blízkom okolí alebo na podujatiach organizovaných školou a prichádzať do školy alebo na podujatia organizované školou pod ich vplyvom. V prípade odôvodneného podozrenia z užitia alkoholu, resp. nelegálnej drogy u žiaka, riaditeľ školy alebo iný zodpovedný pedagogický zamestnanec kontaktuje príslušný útvar policajného zboru a v prípade ohrozenia života žiaka aj zdravotníkov, ktorí disponujú prostriedkami zodpovedajúcimi na zisťovanie alkoholu a požitia inej návykovej látky a majú na túto činnosť zo zákona aj oprávnenie. V prípade, ak sa požitie alkoholu, resp. nelegálnej látky potvrdí, riaditeľ školy postupuje podľa § 5 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z.,
       5. vnášať do školy alebo na podujatia organizované školou predmety ohrozujúce bezpečnosť, život a zdravie ľudí, najmä zbrane a výbušniny,
       6. vnášať bez súhlasu vyučujúceho do školy a na školské podujatia predmety a zvieratá, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov,
       7. používať mobilné telefóny a elektroniku nesúvisiacu s vyučovacím procesom na vyučovacích hodinách v budove školy a na podujatiach organizovaných školou, na ktorých je to neprípustné, okrem prípadu, ak vyučujúci zariadenia dovolí používať. V prípade častého porušovania tohto zákazu má vyučujúci právo zariadenie odobrať a odovzdávať triednemu učiteľovi,
       8. používať počítačové vybavenie školy na činnosť nesúvisiacu s vyučovaním,
       9. dobíjať mobilné telefóny v škole a zapájať zariadenia do elektrickej siete. V prípade častého porušovania tohto zákazu má vyučujúci právo zariadenie odobrať a odovzdávať triednemu učiteľovi,
       10. z bezpečnostných dôvodov používanie elektrických spotrebičov (napr. varné kanvice, hriankovače, variče) v priestoroch školy,
       11. nosiť odev s nápismi a grafickými znakmi propagujúcimi násilie, drogy, sex, rasizmus, sekty (v akomkoľvek jazyku),
       12. piercing – prepichovanie nosa, jazyka, pier, obočia...
       13. tetovanie na viditeľných miestach,
       14. zhotovovať obrazový alebo zvukový záznam zamestnancov a hostí školy bez ich súhlasu. Zhotovenie takého záznamu, resp. jeho šírenie sa bude považovať za hrubé porušenie školského poriadku,
       15. prejavovať si v priestoroch školy vzájomnú náklonnosť prehnanými prejavmi intímneho charakteru,
       16. manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiaci prístroj)
       17. nosiť do školy cenné predmety a vysoké čiastky peňazí, v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka,
       18. používať vulgárne výrazy a demonštrovať prejavy v rozpore s kresťanskou morálkou,
       19. používať vlastné motorové vozidlo pri presune počas školských akcií,
       20. nečestné správanie pri skúšaní a písomných prácach.

     Tzv. odpisovanie sa bude systematicky postihovať - známka 5 bez možnosti písať opravnú písomku + zápis do IŽK.

     Nedodržanie týchto zákazov bude mať vplyv na hodnotenie správania žiaka.


     1. Hodnotenie správania žiakov

      

      1. Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

     Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.

      Správanie žiaka sa klasifikuje podľa nasledujúcich kritérií:

     Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.

     Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku alebo má 7 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka.

     Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb a má 8-20 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka

     Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu. Znížená známka zo správania na stupeň neuspokojivé je zároveň spojená s podmienečným vylúčením zo školy so skúšobnou dobou jedného roka.

      1. Triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane záznamu z pohovoru so žiakom a rodičom) a včas o nich informuje zainteresovaných (vyučujúcich, študentov, rodičov, výchovného poradcu, riaditeľa školy) a podľa závažnosti navrhuje opatrenia na posilnenie disciplíny.

      

      Uvoľňovanie žiakov z vyučovania

      

      1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní, je zákonný zástupca alebo žiak, ak je plnoletý povinný oznámiť dôvod neprítomnosti. Neprítomnosť, ktorá trvá najviac 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje zákonný zástupca alebo plnoletý žiak. Ak neprítomnosť žiaka trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca, resp.plnoletý žiak potvrdenie od lekára do 2 pracovných dní po svojom nástupe do školy. Ak tak neurobí, jeho neprítomnosť sa hodnotí ako neospravedlnená. Triedny učiteľ má právo verifikovať ospravedlnenie. Falšovanie ospravedlnenia a iných potvrdení sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.

      

      

      

      1. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 školského zákona sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.
      2. Uvoľnenie žiaka z jednej a viacerých vyučovacích hodín povoľuje triedny učiteľ.
      3. Záznamy o ospravedlnenej/ neospravedlnenej absencii žiaka sa vedú v ETK.
      4. Hodiny vodičského kurzu a brigády je žiak povinný si plánovať mimo vyučovania. Ospravedlnenky nad tento rámec nebudú akceptované (tieto hodiny budú neospravedlnené).
      5. V čase vyučovania môže zákonný zástupca žiaka  požiadať o uvoľnenie z iných ako zdravotných dôvodov v rozsahu 3 dní v priebehu 1 polroka zaslaním správy cez EDUPAGE triednemu učiteľovi
      6. Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania na študijné pobyty a rodinné dovolenky, ktorých trvanie je dlhšie ako 3 dni ( v čase mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu dlhšie ako 5 dni) podáva zákonný zástupca riaditeľke školy minimálne dva týždne pred začiatkom pobytu.

      

     1. Výchovné opatrenia

      

     1. Pochvaly:
      1. Pochvala od triedneho učiteľa ústnou formou pred triedou za triedne, mimoškolské aktivity a úspešnosť na súťažiach.
      2. Pochvala od riaditeľky školy pred študentmi školy spojená s vecnou odmenou za výborný prospech do 1,2), vzornú dochádzku (0-10 h), úspešnú reprezentáciu školy na konci školského roka a za vysoko humánny čin aj v priebehu školského roka.
      3. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú na návrh triedneho učiteľa v pedagogickej rade.
      4. Každú pochvalu triedny učiteľ zaznamená do katalógového listu žiaka.

      

     1. Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov:
      1. Napomenutie od triedneho učiteľa za:
       • opakované vyrušovanie vyučujúceho a spolužiakov na hodinách,
       • opakované nerešpektovanie pokynov zamestnancov školy,
       • opakované správanie sa v rozpore s pravidlami slušnosti,
       • opakované nedodržiavanie čistoty v priestoroch školy a jej okolia,
       • poškodenie majetku školy,
       • opakované nedovolené používanie mobilných telefónov na vyučovacích hodinách.
      2. Pokarhanie od triedneho učiteľa
       • za jednorazové väčšie porušenie vnútorného školského poriadku alebo za opakované menšie porušovanie vnútorného školského poriadku,
       • 1 – 6 neospravedlnených vyučovacích hodiny za polrok,
       • opustenie budovy školy počas vyučovania v rozpore so školským poriadkom,
       • opakované používanie mobilných telefónov bez vyzvania vyučujúceho na vyučovacích hodinách v budove školy a na podujatiach organizovaných školou, na ktorých je ich používanie neprípustné, ak napomenutie triednym učiteľom bolo neúčinné.
       •  
      3. Pokarhanie od riaditeľa školy
     • za vážne porušenie školského poriadku alebo za opakované porušovanie školského poriadku, keď pokarhanie triednym učiteľom nemalo účinok,
     • za 7 neospravedlnených hodín za polrok, v takom prípade sa pokarhanie riaditeľa školy spája so zníženou známkou zo správania o jeden stupeň,
     • za 8 – 20 neospravedlnených hodín spája so zníženou známkou zo správania o dva stupne,
     • fajčenie v areáli školy, resp. v jej okolí, alebo na podujatiach organizovaných školou,
     • hrubé a neetické správanie sa k zamestnancom školy alebo spolužiakom,
     • budenie verejného pohoršenia v areáli školy aj na verejnosti,
     • verejné hanobenie mena školy,
      1. Podmienečné vylúčenie zo školy
     • za hrubé porušenie školského poriadku so skúšobnou lehotou, a to najdlhšie na pol roka,
     • viac než 20 neospravedlnených hodín za polrok,
     • viac než 10 porušení školského poriadku za polrok,
     • ublíženie na zdraví zamestnancovi školy alebo žiakovi z nedbanlivosti,
     • zhotovovanie  záznamu  (fotky,  videá  a pod.)  zamestnancov,  žiakov  či  hostí  školy   a zverejňovanie tohto záznamu bez ich súhlasu,
     • úmyselné spôsobenie škody na majetku školy alebo na  veciach vnesených zamestnancami a žiakmi školy,
     • vnášanie  zakázaných  látok   do   školy   alebo   na   podujatia   organizované   školou  a prichádzanie do školy alebo na podujatia organizované školou pod ich vplyvom,
     • nepodrobenie sa opatreniu na zistenie užitia alkoholu a iných zakázaných návykových látok žiakom v priestoroch školy alebo na podujatiach organizovaných školou.
      1. Vylúčenie zo školy
     1. možno uložiť za závažné alebo opakované porušenie školského poriadku, všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä za úmyselné ublíženie na zdraví zamestnancovi školy alebo žiakovi,
     2. sa uloží za závažné porušenie školského poriadku, zásad spolunažívania, ľudských práv alebo mravných noriem spoločnosti v skúšobnej lehote, ktorá bola žiakovi daná pri podmienečnom vylúčení
     3. sa uloží ak je správanie žiaka hodnotené stupňom 4 – neuspokojivé.

     Opatrenie vo výchove podľa bodov 4 a 5 možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.

     Opatrenie  vo  výchove   podľa   bodu   2   až 5   je   možné   uložiť   žiakovi   po   prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil.

     Opatrenie vo výchove  v bode  3  –  5  zaznamenáva  triedny učiteľ  do  osobného  spisu  žiaka písomne informuje zákonného zástupcu.

      

      VI.Klasifikácia žiakov

      

      1. Učitelia jednotlivých predmetov na začiatku školského roka oznámia žiakom podmienky klasifikácie a hodnotenia dohodnuté v PK.
      2. Hodnotenie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa zohľadňuje na základe IVP.
      3. Pri nedostatku podkladov pre riadnu klasifikáciu môže byť žiakovi nariadená komisionálna skúška.
      4. Klasifikácia žiaka sa zapisuje do internetovej žiackej knižky priebežne.
      5. Žiak má právo dozvedieť sa včas výsledky písomnej (14 dní) či ústnej odpovede (ihneď) a nahliadnuť do svojej práce.
      6. Počet školských písomných prác stanovujú učebné osnovy, učiteľ ich rozvrhne rovnomerne na celé klasifikačné obdobie. V jednom dni žiaci môžu písať najviac dve veľké školské písomné práce (zopakovanie jedného alebo viacerých tematických celkov). Počet menších písomných prác sa nestanovuje.
      7. V prípade celkového prospechu žiaka „neprospel“, riaditeľ školy rozhodne, či povolí opakovanie ročníka na našej škole. 
      8. Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín za polrok, upozorní triedny učiteľ na túto skutočnosť vedenie školy. Riaditeľ školy posúdi, či je potrebné nariadiť komisionálne skúšky zo všetkých predmetov v celom rozsahu učiva alebo v rozsahu, ktorý určí vyučujúci. Ak žiak vymešká z niektorého predmetu 25 a viac percent v klasifikačnom období, vyučujúci na to upozorní riaditeľa školy, ktorý môže nariadiť komisionálnu skúšku. z daného predmetu. Rozsah skúšky určí vyučujúci. Komisionálne skúšky budú uskutočnené až po skončení klasifikačného obdobia.
      9. Komisionálne preskúšanie nemožno žiadať, ak bol žiak v príslušnom období už z predmetu komisionálne preskúšaný.  A

     Prospech žiaka  v stupňoch:

     1. výborný
     2. chválitebný
     3. dobrý
     4. dostatočný
     5. nedostatočný

     Celkové hodnotenie žiaka na konci 1. a 2. polroku:

     prospel s vyznamenaním – priemerný prospech do 1,5 a stupeň prospechu nie horší ako chválitebný a správanie veľmi dobré,

     prospel veľmi dobre- priemerný prospech do 2 a stupeň prospechu nie horší ako dobrý a správanie veľmi dobré,

     prospel- nemá stupeň prospechu nedostatočný,

     neprospel- stupeň prospechu nedostatočný, aj po opravnej skúške.

      

      PRESTUP, PRERUŠENIE, ZANECHANIE ŠTÚDIA

      1. O prestupe na inú strednú školu rozhoduje riaditeľka školy, do ktorej sa žiak hlási, po prerokovaní s riaditeľom strednej školy, ktorú žiak navštevoval. Žiadosť o prestup podáva žiak spolu s písomným vyjadrením zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka.
      2. Riaditeľka školy môže prerušiť žiakovi štúdium na jeho žiadosť. K žiadosti musí byť pripojené písomné vyjadrenie zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka môže byť prerušenie štúdia ukončené aj pred uplynutím doby prerušenia.
      3. Ak žiak chce zanechať štúdium, písomne to oznámi riaditeľke školy spolu so súhlasným vyjadrením zákonného zástupcu žiaka alebo žiaka, ak ide o plnoletého žiaka. Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, kedy bolo riaditeľovi doručené oznámenie o prerušení štúdia.

      

     1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
      1. So školským poriadkom oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ žiakov na prvej triednickej hodine a zavesí ho na triednu nástenku, kde má ostať počas celého školského roka. V prípade zmeny školského poriadku počas školského roka, oboznámi preukázateľným spôsobom triedny učiteľ žiakov triedy na prvej triednickej hodine po jeho zmene.
      2. Žiak sa zaväzuje, že bude školský poriadok dodržiavať a svojím podpisom potvrdí, že bol s ním oboznámený.
      3. Žiak, ktorý porušil Školský poriadok a mal by dostať sankciu vo forme pokarhania či zníženej známky zo správania, môže raz za klasifikačné obdobie do jedného týždňa od zistenia a prešetrenia priestupku požiadať o možnosť „vykonania zadosťučinenia“. Neplatí pre prípady súvisiace s používaním a šírením legálnych a nelegálnych drog a návykových látok, fajčenia a alkoholu. Zadosťučinenie môže mať charakter úprimného verejného ospravedlnenia a vykonania pomocných prác v prospech školy vo voľnom čase podľa závažnosti priestupku (napr. úprava školského pozemku, čistenie lavíc, učebníc, školského dvora a pod.).
      4. Vykonanie zadosťučinenia tak môže zmierniť zaslúženú sankciu o jeden stupeň (t.j. pokarhanie riaditeľom školy na pokarhanie triednym učiteľom; dvojka zo správania na pokarhanie riaditeľom školy atď.). Možnosť a formu zadosťučinenia v prípade pokarhaní zvažuje a povoľuje triedny učiteľ. V prípade zníženia známky zo správania možnosť a formu zadosťučinenia navrhuje pedagogická rada.
      5. V čase mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19 sa budeme riadiť aktuálnymi pokynmi ÚVZ SR.

      

     Prerokované a schválené v pedagogickej rade dňa: 5.9.2022

      

      

      

      

                                                                                                    Mgr. Otília Berková

                                                                                                        riaditeľka školy

      

      

      

                                        

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje