• Stravovací poriadok

    • Interný poriadok zariadenie školského stravovania ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8, 052 01 Spišská Nová Ves

    •  

     Zariadenie školského stravovania zabezpečuje najmä zdravú výživu žiakov v čase vyučovania v základnej škole, celospoločenské programy podpory zdravia a stravovanie zamestnancov školy, žiakov  Cirkevného gymnázia , detí CMŠ a iných fyzických osôb/dôchodcovia /.

      

     Jedálny lístok :

      

     Jedálny lístok je zostavovaný na týždeň vopred so Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Je zverejnený na nástenke v školskej jedálni a na internetovej stránke školy.

      

     Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov:

      

     Jedálny lístok počas 5 stravovacích dní obsahuje:

     -2 hlavné jedlá mäsové

     -1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením

     -2 hlavné jedlá múčne a zeleninové

     Prívarky s využitým najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú 2 x mesačne.

     Múčne prílohy /cestoviny, halušky, knedľa/ sa podávajú 1 x do týždňa.

     Zemiaky sa podávajú 2 až 3 x do týždňa.

     Zelenina sa podáva denne v rôznych formách –zeleninové šaláty, zeleninové obloženia ,polievky, jedlá so zeleninou.

      

     ZŠ je zapojená do celospoločenských programov na podporu mlieka a ml. výrobkov ,

     ovocia a zeleniny pre deti MŠ a ZŠ.: „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“.

      

     Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy:

      

     -Na stravu sa prihlasuje na začiatku šk. roka v triede /záväzná prihláška na obedy ŠJ/.

     Neskôr sa možno prihlásiť kedykoľvek v ŠJ, aspoň  24 hodín vopred.

     - Odhlásiť sa zo stravy je možné v jedálni školy alebo telefonicky na čísle 053/ 4188835  min. 24 hodín vopred, najneskôr však do 14,00 hod predchádzajúceho dňa školského vyučovania .

     Hromadné akcie – výlety, exkurzie atď. sa odhlasujú minimálne 72 hodín vopred. Z dôvodu zachovania čerstvosti mäsa a potravín , ako ak kvôli skladovacím podmienkam z akcií /výlety, športové podujatia ,kino a pod./, kedy žiaci už do školy v daný deň na stravu nevrátia je nutné sa odhlásiť min. 72 hod. vopred  na základe písomného menného zoznamu za triedu . Hromadné odhlášky tried podané v kratšom časovom období nebudú akceptované.

     Stravu prihlasuje , odhlasuje rodič alebo stravník. Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automatický odhlásení všetci stravníci

     - V zmysle Vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5 , ods. 2 a 3,príloha 1, platí zákaz odoberania stravy do obedárov okrem cudzích stravníkov/dôchodcov/.

     Obedy sa vydávajú od 12,00 hod do 14,00 hod.Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Každú zmenu v spôsobe stravovania alebo úhrady za stravu oznámi rodič včas /zrušenie stravy, prestup na inú školu......./

      

      

      

     Výdaj stravy:

      

     Výdaj stravy je vykonávaný v súlade s Prevádzkovým poriadkom schváleným RÚVZ v Spišskej Novej Vsi

      

      

      

     Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutú stravu:

      

     Kategória

     Potraviny

     Réžia

     Spolu

     Deti MŠ

     D   -0,34€

     O   -0,80€

     OL -0,23€

     SPOLU: POTRAVINY:1,37€

     0,50€

     1,87€

     Žiaci I. stupňa

     1,08€

     0,50€

     1,58€

     Žiaci II. stupňa

     1,16€

     0,50€

     1,66€

     Žiaci gymnázia

     1,26€

     0,50€

     1,76€

     Zamestnanci školy, MŠ a Gymnázia

     1,26€

     1,40€

     2,66€

     Cudzí stravníci

     1,26€

     1,40€

     2,66€

      

      

     Výšku stravného určuje riaditeľ základnej školy.

      

     Úhrada stravného:

      

     Úhradu stravného je možné uskutočniť poštovou poukážkou ,prevodom z osobného účtu /kvôli identifikácií platby je potrebné uviesť variabilný symbol, meno a triedu stravníka/.,

     Platbu nie je možne realizovať vkladom na účet , nakoľko je táto služba spoplatnená pre obe strany. Platbu je potrebne uskutočniť do 25. dňa v mesiaci /časový posun medzi úhradou platby na pošte a pripísaním na účet ŠJ/.

     Ak zákonný zástupca stravníka platbu  za stravné neuhradí včas, a neurobí tak ani po upozornení, strava pre toho stravníka bude pozastavená a až po preukázaní sa dokladom o zaplatení nedoplatku vedúcej ŠJ mu bude znovu umožnené sa v ŠJ stravovať.

      

     Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa:

      

     Dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o 1,30 € v rozsahu určenom v § 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb.,  a zároveň za splnenia týchto podmienok : dieťa sa zúčastni výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu.

     Dotácia (§ 4 ods. (3) písmeno a) a b) zákona č. 544/2010 Zb. ) sa nevzťahuje na odobratý obed podľa odseku III. bod 3.

      

      

      

     Vyhotovil : Ivana Salajová /vedúca ŠJ/

     Schválil: Mgr. Slavomíra Michlíková /riaditeľka ZŠ/

     V Spišskej Novej Vsi , 20.8.2021

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje