• Novinky

      • Spolupráca so školou v BOLOGNI

      • Sme veľmi vďační a potešení tým, že našej škole sa podarilo mať v rámci partnerskej spolupráce online hodinu so strednou školou v Bologni, keďže sa naši žiaci učia aj taliansky jazyk. Prezentovali sme život v našej škole, mesto a tiež sme mali radosť z prezentácie talianskych žiakov. Naši žiaci opäť ukázali svoju schopnosť výbornej komunikácie v anglickom a talianskom jazyku, v ktorých prebiehala online hodina.

       Fotogaléria

      • Láska a vzťahy - beseda

      • Vo štvrtok 29. apríla 2021 sa všetky triedy našej školy zúčastnili on-line besedy na tému „Láska a vzťahy“ s vdp. Róbertom Neupauerom, rodákom zo Spišských Vlách.
       Jeho prvá „kaplánka“ bola práve Spišská Nová Ves, takže sa tešil z pôsobenia nášho gymnázia a z nášho virtuálneho stretnutia. V rokoch 2010 – 2013 absolvoval štúdiá na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny, kde získal licenciát z katolíckej teológie a odvtedy je poverený pastoráciou manželstiev a rodín v Spišskej diecéze. Okrem toho pôsobí na niektorých teologických fakultách a najmä na Akadémii Karola Wojtylu.
       Po prednáškovej časti nasledovala diskusia, ktorá bola veľmi živá a pútavá. Na konci vdp. Róbert Neupauer zhodnotil:
       „Bolo to aj pre mňa povzbudzujúce a obohacujúce. V mladých je prítomná túžba po veľkom živote a skúsenosť lásky vnímam ako moment, kedy sa v nich táto túžba prebudí a bytostne dotkne a cez ňu sa ich dotkne Boh. Neuhasiť ju, ale pomôcť im ju rozvinúť je, myslím si, úlohou novej evanjelizácie. Tak nájdu dôveru aj v Cirkev. Verím, že niečo sa s pomocou Božou podarilo zasiať do sŕdc mladých a že to bude v nich klíčiť.“
       Okrem toho ponúkol dva linky, ak by mladí mali záujem o čosi hlbšie a inšpiratívne:  https://www.teologiatela.sk a  https://mskw.sk/sk/ .
       S vďačnou spomienkou a s prianím, aby pravá láska vstúpila do našich vzťahov
       Mgr. Mariana Užáková – sr. Filotea

      • Organizácia vyučovania od 10.5.2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci,
       na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 12.04.2021, č.: 2021/12811:1-A1810, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u a podľa Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza), bude vyučovanie na našej škole od 10.05.2021 prebiehať prezenčne pre všetky ročníky.
       Žiaci sa budú vyučovať podľa rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený na stránke školy a bude prístupný po prihlásení sa do Edupage.
       Od 11.5.2021 bude opäť možné stravovanie v ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi. Záujem o stravovanie je potrebné nahlásiť v Edupage do 7.5.2021 do 12:00 hod.
       Podľa materiálu „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 10.05.2021 platí nasledovné:
       1. žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu
       2. pri prvom vstupe do školy a pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov):
       · zákonný zástupca neplnoletého žiaka predkladá čestné vyhlásenie: 
       Priloha_č._8_Žiak_a_zákonný_zástupca Vyhlásenie_o_bezinfekčnosti_žiaka
       · plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie: 
       Príloha č.10 – Plnoletý žiak – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka
       Uvedené vyhlásenia je potrebné poslať triednemu učiteľovi elektronicky prostredníctvom EduPage v záložke ŽIADOSTI / VYHLÁSENIA.
       3. naďalej sa budú dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia:
       · ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk)
       · nosenie rúšok
       · dezinfekcia priestorov školy
       4. nosenie rúšok alebo respirátorov je povinné pre všetkých žiakov i zamestnancov školy na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021. Výnimky z prekrytia horných dýchacích ciest (nosenia rúška alebo respirátora) upravuje táto vyhláška.

       5. Školská dochádzka
       Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 s účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke MŠVVaŠ SR Rozhodnutie_ministra_s_učinnosťou_od_19_4_2021.

       6. Škola nebude zabezpečovať dištančné vzdelávanie tak, ako doteraz. 

       O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

       V Spišskej Novej Vsi, 6.5.2021                                           Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

        

   • Kontakty

    • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
    • 0915 930494 - Riaditeľ školy
    • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje