• Novinky

      • DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

      • Riaditeľ školy podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na študijný odbor 7902 J - gymnázium na deň 16. 6. 2015 od 8,00 hod.

       Prihlášky do druhého kola musia byť doručené najneskôr do 15. 6. 2015 poštou alebo osobne. Kritériá pre prijatie ostávajú v platnosti z prvého kola.

       V prípade nejasností kontaktujte: 0915 930 494.

        

                                                          Riaditeľ školy

     • KOŠICE 2015
      • KOŠICE 2015

      • Aj tento rok sme 29. a 30. apríla zaví-
       tali do Košíc, a to v rámci Medzinárod-
       nej prehliadky umeleckej činnosti cir-
       kevných škôl. Naši žiaci vystúpili v 
       kategóriách: recitácia, sólový spev a 
       hudobná skupina. Okrem pochvaly, nových známych
        a dobrej nálady sa stretli aj s odbornou porotou
       (napr. Martin Mňahončák), ktorá im poskytla hodnot-
       né rady. Tešíme sa na ďalší ročník!
     • KRÁSA SLOVA
      • KRÁSA SLOVA

      • Krása slova je všade okolo nás. Vyjadruje naše pocity, myšlienky.... A
       odrazom tejto krásy sú i súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - recitácia, prednes a
       ŠTÚROV ZVOLEN - rétorika, ktorých sa zúčastnili i naši žiaci a odniesli si
       nové zážitky a skúsenosti. Osobitne chceme zablahoželať Katke Valasovej z
       1.A, ktorá získala tiež ocenenie v rámci HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA a veríme,
       že ho budúci rok obháji! smiley
      • Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2015/2016

      • Zoznam prijatých uchádzačov do 1. ročníka na šk. rok 2015/16

       kód žiaka  výsledok     LEGENDA:    
                       
       44176        PP                        
       44446        NT PS        PP      - prijatí na základe PS                    
       44451        PP                        
       44737        PP             P1       - prijatí bez PS                    
       44443        PP             NT PS  - náhradný termín PS                    
       44013        PP             NPP     - neprijatý, nedostavil sa                    
       44876        PP                        
       44754        PP                        
       44326        PP             Poradie prijatých žiakov je náhodné,

                                            neovplyvňujú ho  výsledky T-9 ani prijímacích skúšok                    
       44801        PP                                                  
       44685        PP                        
       44070        PP                        
       44175        PP                        
       44673        PP                        
       44302        PP                        
       44290        NPP                        
       44831        PP                        
       44086        PP                        
       44270        PP                        
       44851        PP                        
       44303        P1                                       
       44540        PP                        
       44169        P1        Zápis sa uskutoční dňa 18. 5.                      
       44895        PP        v riaditeľni školy od 9, 00 do 15,00 hod.                    
       44487        PP        Nezabudnúť zápisný lístok zo ZŠ.                    
       44766        PP                        
       44869        P1                        
       44653        PP                        
       44090        PP       Kontakt ohľadom výsledkov a zápisu:                    
       44480        PP                        
       44888        PP             0915 930 494            
       44288        PP                        
       44109        PP

     • Finančná olympiáda
      • Finančná olympiáda

      • Naša škola sa tento rok zúčastnila súťaže finančnej gramotnosti pre stredné školy. Vedomostná súťaž ponúka šancu mladým ľuďom otestovať a následne si porovnať základné finančné vedomosti, vďaka ktorým sa v živote určite nestratia a budú sa vedieť efektívne orientovať pri riadení svojich financií. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých stredných škôl a gymnázií na Slovensku, pričom do II. kola súťaže postúpilo len 500 najlepších. Z našej školy postúpili Denis Čuchran (4.A) a Jana Balúchova (3.A), ktorým srdečne blahoželáme. 

     • Juvenes Translatores
      • Juvenes Translatores

      • 13 škôl zo Slovenska dostalo v šk. roku 
       2014/2015 možnosť zúčastniť sa medzinárod-
       nej prekladateľskej súťaže JUVENES TRANS-
       LATORES. 
       Naše gymnázium bolo jedným z nich a spolu 
       s ostatnými školami všetkých členských štátov 
       EU žiaci prekladali anglický text s genealogickou 
       témou.Ich práce boli posudzované profesionálny-
       mi tlmočníkmi pracujúcimi pre európsky parlament
        a iné inštitúcie EU.
       Naši žiaci získali za svoj výkon Certifikát účasti udele-
       ný Európskou komisiou.

        

       Srdečne blahoželáme!

      • Patróni čistoty

      • Naša škola v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a farnosťou Spišská Nová Ves si vzala pod patronát užšie centrum mesta, kde sa bude snažiť so svojimi žiakmi zabezpečovať a udržiavať jeho čistotu a tak zvýraznilť výnimočnosť a krásu najväčšieho námestia šošovkovitého typu na Slovensku. Podrobnosti viď v navigácii "Za čisté mesto".

     • Jarné prázdniny
      • Jarné prázdniny

      • Príjemné prežitie jarných prázdnin všetkým žiakom školy a dovoleniek zamestnancom želá riaditeľstvo školy.

      • Deň otvorených dverí

      •     Pozývame žiakov, rodičov i ostatnú širokú verejnosť na Deň otvorených dverí,ktorý sa uskutoční  dňa 13. 2. od 9,00 hod. v priestoroch školy.                                                                                                                                                                          Príďte sa na vlastné oči presvedčiť o materiálnom, technickom a metodicko-organizačnom vybavení školy, spoznajte tabletovú triedu, informatické triedy, chemické laboratórium, interaktívne tabule v každej miestnosti i študentskú odpočinkovú miestnosť a veľa ďalšieho.                                                                                                                                                                                    Nie reči, naši žiaci a vlastné oči Ťa presvedčia!

        

      • RUŽENEC NAŽIVO Z RÁDIA LUMEN SO ŽIAKMI ŠKOLY

      • Pripoj sa aj Ty vo štvrtok (15. januára) spolu s našimi žiakmi v rádiu Lumen a žiakmi a učiteľmi z nášho gymnázia k modlitbe sv. ruženca o 11,10 hodine.

        

       Pozri: Fotoalbum/2014_2015/S ružencom na perách

      • Malým a bezbranným

      • Ďakujeme našim žiakom, ktorí pripravili Mikuláša pre deti zo Slovenskej katolíckej charity a deti zo sociálne slabších rodín. Pekný program, milé slovo a množstvo obohacujúcich zážitkov na oboch stranách sú výsledkami týchto stretnutí spoločenstiev. A najkrajšou odmenou bol úsmev v detských očiach, ktorý sa nedá nahradiť ničím. Pokojné prežitie vianočných sviatkov vám želá vaša škola.

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

      • Podľa § 150, ods. 5 Zákona č. 245/2008 Zb. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľujem na deň 19. december 2014 (piatok) riaditeľské voľno žiakom z prevádzkových dôvodov.

       Príjemné prežitie predĺžených vianočných prázdnin.

       Riaditeľ školy

      • Beseda o neznámych spravodlivých

      • O tom, kam môže viesť ľudská zloba, nenávisť a závisť paralelne s ľudskou hlúposťou a nevedomosťou sme sa dozvedeli v besede o politických procesoch z 50. rokov s priamym aktérom a človekom, ktorý to zažil na vlastnej koži, Nespravodlivo odsúdený bývalým režimom, vtedy mladý človek, ktorý sa dostal do Jáchymova dva roky po skončení gymnaziálneho štúdia. Pokora v jeho hlase nám jasne dávala najavo, že také niečo už nemôžeme dopustiť a od mladej generácie závisí, v akom spoločenstve a spoločnosti budeme žiť.

     • Ružomberok - Bratislava - Viedeň
      • Ružomberok - Bratislava - Viedeň

      • Pozrite si fotografie, čo všetko zažili žiaci a učitelia školy na duchovno-poznávacej exkurzii Ružomberok - Bratislava - Viedeň v posledných novembrových dňoch.

     • Juvenes translatores
      • Juvenes translatores

      • Usilovne pracovali, čakáme už iba na výsledky. Držíme im palce, nech im to z vybratých trinástich škôl zo Slovenska dopadne čo najlepšie. No asi najdôležitejšia je skúsenosť, ktorú títo žiaci získali a budúcoročné maturity zvládnu bez problémov. 

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje