• Ide sa do Bruselu!

     • Keďže sme súčasťou Európskej únie, zaujíma nás aktuálne dianie v EÚ,a preto naši žiaci navštívili podujatie s názvom Deň EÚ       v meste Spišská Nová Ves, ktoré sa konalo 4.9.2015 v Redute. Mali možnosť sa stretnúť napr. s pani poslankyňou Monikou Smolkovou a diskutovať o veciach, ktoré mladých ľudí ohľadom EÚ trápia alebo o nich nevedia. A o tom, že sa oplatí pýtať, sa presvedčila naša žiačka Lucia Siváková, ktorá pocestuje do Bruselu, ktorý je mestom Európskej komisie.

      Blahoželáme!

    • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/16
     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/16

     • Nový školský rok spolu otvoríme dňa 2. 9. 2015 slávnostnou sv. omšou o 8,15 hod. Žiaci s učiteľmi sa stretnú o 8,00 pred školou. Do školy prídeme bez tašiek a prezúvok, no  zato s dobrou náladou.

    • LETNÉ PRÁZDNINY
     • LETNÉ PRÁZDNINY

     • Príjemné, pokojné a slnečné prežitie letných prázdnin všetkým žiakom a zamestnancom školy praje vedenie školy. Opálení, oddýchnutí a plní zážitkov sa stretneme v novom školskom roku 2015/2016 dňa 2. septembra o 8,00 hod. v škole.

      Slávnostná svätá omša za úspešný nový školský rok sa uskutoční 2. septembra o 8,15 hod.

      S tými, čo chceli mať komisionálne skúšky, sa stretneme od 26. do. 28 augusta 2015. 

       

                                                                                                         Vedenie školy

            

     • Záver školského roka 2014/2015

     • Koniec školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 29. 6. 2015 slávnostnou svätou omšou o 8,15 hod., po ktorej budú odovzdané výsledky celoročnej práce v triedach školy. Predpokladané ukončenie je okolo 10,00 hod. Na deň 30. 6. 2015 je udelené riaditeľské voľno.

      Tešíme sa na 2. september a nový školský rok 2015/2016.

      Pekné a pokojné prežitie prázdnin.

     • DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

     • Riaditeľ školy podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na študijný odbor 7902 J - gymnázium na deň 16. 6. 2015 od 8,00 hod.

      Prihlášky do druhého kola musia byť doručené najneskôr do 15. 6. 2015 poštou alebo osobne. Kritériá pre prijatie ostávajú v platnosti z prvého kola.

      V prípade nejasností kontaktujte: 0915 930 494.

       

                                                         Riaditeľ školy

    • KOŠICE 2015
     • KOŠICE 2015

     • Aj tento rok sme 29. a 30. apríla zaví-
      tali do Košíc, a to v rámci Medzinárod-
      nej prehliadky umeleckej činnosti cir-
      kevných škôl. Naši žiaci vystúpili v 
      kategóriách: recitácia, sólový spev a 
      hudobná skupina. Okrem pochvaly, nových známych
       a dobrej nálady sa stretli aj s odbornou porotou
      (napr. Martin Mňahončák), ktorá im poskytla hodnot-
      né rady. Tešíme sa na ďalší ročník!
    • KRÁSA SLOVA
     • KRÁSA SLOVA

     • Krása slova je všade okolo nás. Vyjadruje naše pocity, myšlienky.... A
      odrazom tejto krásy sú i súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - recitácia, prednes a
      ŠTÚROV ZVOLEN - rétorika, ktorých sa zúčastnili i naši žiaci a odniesli si
      nové zážitky a skúsenosti. Osobitne chceme zablahoželať Katke Valasovej z
      1.A, ktorá získala tiež ocenenie v rámci HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA a veríme,
      že ho budúci rok obháji! smiley
     • Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2015/2016

     • Zoznam prijatých uchádzačov do 1. ročníka na šk. rok 2015/16

      kód žiaka  výsledok     LEGENDA:    
                      
      44176        PP                        
      44446        NT PS        PP      - prijatí na základe PS                    
      44451        PP                        
      44737        PP             P1       - prijatí bez PS                    
      44443        PP             NT PS  - náhradný termín PS                    
      44013        PP             NPP     - neprijatý, nedostavil sa                    
      44876        PP                        
      44754        PP                        
      44326        PP             Poradie prijatých žiakov je náhodné,

                                           neovplyvňujú ho  výsledky T-9 ani prijímacích skúšok                    
      44801        PP                                                  
      44685        PP                        
      44070        PP                        
      44175        PP                        
      44673        PP                        
      44302        PP                        
      44290        NPP                        
      44831        PP                        
      44086        PP                        
      44270        PP                        
      44851        PP                        
      44303        P1                                       
      44540        PP                        
      44169        P1        Zápis sa uskutoční dňa 18. 5.                      
      44895        PP        v riaditeľni školy od 9, 00 do 15,00 hod.                    
      44487        PP        Nezabudnúť zápisný lístok zo ZŠ.                    
      44766        PP                        
      44869        P1                        
      44653        PP                        
      44090        PP       Kontakt ohľadom výsledkov a zápisu:                    
      44480        PP                        
      44888        PP             0915 930 494            
      44288        PP                        
      44109        PP

    • Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

     • Naša škola sa tento rok zúčastnila súťaže finančnej gramotnosti pre stredné školy. Vedomostná súťaž ponúka šancu mladým ľuďom otestovať a následne si porovnať základné finančné vedomosti, vďaka ktorým sa v živote určite nestratia a budú sa vedieť efektívne orientovať pri riadení svojich financií. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých stredných škôl a gymnázií na Slovensku, pričom do II. kola súťaže postúpilo len 500 najlepších. Z našej školy postúpili Denis Čuchran (4.A) a Jana Balúchova (3.A), ktorým srdečne blahoželáme. 

    • Juvenes Translatores
     • Juvenes Translatores

     • 13 škôl zo Slovenska dostalo v šk. roku 
      2014/2015 možnosť zúčastniť sa medzinárod-
      nej prekladateľskej súťaže JUVENES TRANS-
      LATORES. 
      Naše gymnázium bolo jedným z nich a spolu 
      s ostatnými školami všetkých členských štátov 
      EU žiaci prekladali anglický text s genealogickou 
      témou.Ich práce boli posudzované profesionálny-
      mi tlmočníkmi pracujúcimi pre európsky parlament
       a iné inštitúcie EU.
      Naši žiaci získali za svoj výkon Certifikát účasti udele-
      ný Európskou komisiou.

       

      Srdečne blahoželáme!

     • Patróni čistoty

     • Naša škola v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a farnosťou Spišská Nová Ves si vzala pod patronát užšie centrum mesta, kde sa bude snažiť so svojimi žiakmi zabezpečovať a udržiavať jeho čistotu a tak zvýraznilť výnimočnosť a krásu najväčšieho námestia šošovkovitého typu na Slovensku. Podrobnosti viď v navigácii "Za čisté mesto".

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Príjemné prežitie jarných prázdnin všetkým žiakom školy a dovoleniek zamestnancom želá riaditeľstvo školy.

     • Deň otvorených dverí

     •     Pozývame žiakov, rodičov i ostatnú širokú verejnosť na Deň otvorených dverí,ktorý sa uskutoční  dňa 13. 2. od 9,00 hod. v priestoroch školy.                                                                                                                                                                          Príďte sa na vlastné oči presvedčiť o materiálnom, technickom a metodicko-organizačnom vybavení školy, spoznajte tabletovú triedu, informatické triedy, chemické laboratórium, interaktívne tabule v každej miestnosti i študentskú odpočinkovú miestnosť a veľa ďalšieho.                                                                                                                                                                                    Nie reči, naši žiaci a vlastné oči Ťa presvedčia!