• DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

     • Riaditeľ školy podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na študijný odbor 7902 J - gymnázium na deň 16. 6. 2015 od 8,00 hod.

      Prihlášky do druhého kola musia byť doručené najneskôr do 15. 6. 2015 poštou alebo osobne. Kritériá pre prijatie ostávajú v platnosti z prvého kola.

      V prípade nejasností kontaktujte: 0915 930 494.

       

                                                         Riaditeľ školy

    • KOŠICE 2015
     • KOŠICE 2015

     • Aj tento rok sme 29. a 30. apríla zaví-
      tali do Košíc, a to v rámci Medzinárod-
      nej prehliadky umeleckej činnosti cir-
      kevných škôl. Naši žiaci vystúpili v 
      kategóriách: recitácia, sólový spev a 
      hudobná skupina. Okrem pochvaly, nových známych
       a dobrej nálady sa stretli aj s odbornou porotou
      (napr. Martin Mňahončák), ktorá im poskytla hodnot-
      né rady. Tešíme sa na ďalší ročník!
    • KRÁSA SLOVA
     • KRÁSA SLOVA

     • Krása slova je všade okolo nás. Vyjadruje naše pocity, myšlienky.... A
      odrazom tejto krásy sú i súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - recitácia, prednes a
      ŠTÚROV ZVOLEN - rétorika, ktorých sa zúčastnili i naši žiaci a odniesli si
      nové zážitky a skúsenosti. Osobitne chceme zablahoželať Katke Valasovej z
      1.A, ktorá získala tiež ocenenie v rámci HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA a veríme,
      že ho budúci rok obháji! smiley
     • Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2015/2016

     • Zoznam prijatých uchádzačov do 1. ročníka na šk. rok 2015/16

      kód žiaka  výsledok     LEGENDA:    
                      
      44176        PP                        
      44446        NT PS        PP      - prijatí na základe PS                    
      44451        PP                        
      44737        PP             P1       - prijatí bez PS                    
      44443        PP             NT PS  - náhradný termín PS                    
      44013        PP             NPP     - neprijatý, nedostavil sa                    
      44876        PP                        
      44754        PP                        
      44326        PP             Poradie prijatých žiakov je náhodné,

                                           neovplyvňujú ho  výsledky T-9 ani prijímacích skúšok                    
      44801        PP                                                  
      44685        PP                        
      44070        PP                        
      44175        PP                        
      44673        PP                        
      44302        PP                        
      44290        NPP                        
      44831        PP                        
      44086        PP                        
      44270        PP                        
      44851        PP                        
      44303        P1                                       
      44540        PP                        
      44169        P1        Zápis sa uskutoční dňa 18. 5.                      
      44895        PP        v riaditeľni školy od 9, 00 do 15,00 hod.                    
      44487        PP        Nezabudnúť zápisný lístok zo ZŠ.                    
      44766        PP                        
      44869        P1                        
      44653        PP                        
      44090        PP       Kontakt ohľadom výsledkov a zápisu:                    
      44480        PP                        
      44888        PP             0915 930 494            
      44288        PP                        
      44109        PP