• Maturita 2023

    • Harmonogram MS 2023

    • Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole. Realizáciu EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje oddelenie hodnotenia a monitorovania vzdelávania NIVaM.

      

     Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch: 

     • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra,
     • 15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk,
     • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika.

       

     Aprílový náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 12. apríla 2023. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

     Septembrový opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 5. až 8. septembra 2023. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

     Riadny termín internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční: od 22. mája 2023 do 9. júna 2023.

      


     ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY

     EČ MS – externá časť MS ⇒ test z predmetov:

     Slovenský jazyk a literatúra – SJL

     Cudzí jazyk – ANJ – úroveň B2

     Matematika – MAT

      

     PFIČ MS – písomná forma internej časti MS ⇒ slohová práca z predmetov:

     • Slovenský jazyk a literatúra – centrálne zadané súbory štyroch tém (žiak si jednu z nich vyberá)

     • Cudzí jazyk – centrálne jedna téma

      

     ÚFIČ MS – ústna forma internej časti MS ústna odpoveď zo štyroch zvolených predmetov:

     • Slovenský jazyk a literatúra

     • Cudzí jazyk (ANJ) na úrovni B2

     • Voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov, pričom hodinová dotácia z tohto predmetu počas štúdia na gymnáziu musí byť aspoň 6 hodín

     • Ďalší voliteľný predmet, pričom výber predmetu nie je podmienený hodinovou dotáciou a úrovňou.

      

     Okrem povinných predmetov si žiak môže zvoliť najviac dva dobrovoľné maturitné predmety. Ak si zvolí ako dobrovoľný predmet cudzí jazyk, vykoná iba ústnu časť MS na zvolenej úrovni B1 alebo B2.

     Ústnu formu internej časti MS tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturanta z príslušného predmetu, ktoré je možné nájsť na stránke Štátneho pedagogického ústavu.


     Špecifikácie testov a názvy tém slohových prác z minulých rokov je možné nájsť na webovej stránke: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

      

     CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS 2023

      

     EČ MS 2023

     PFIČ MS 2023

     SJL

     100 minút

     150 minút

     40 úloh s výberom odpovede 24 úloh s krátkou odpoveďou

     1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

     ANJ B2

     120 minút

     60 minút

     46 úloh s výberom odpovede 34 úloh s krátkou odpoveďou

     1 úloha s dlhou odpoveďou na určenú tému

     MAT

     150 minút

     -

     20 úloh s krátkou odpoveďou 10 úloh s výberom odpovede


  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje