Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyCirkevné gymnázium Štefana Mišíka Spišská Nová Ves
Adresa školyRadničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves
Telefón0534173702
E-mailgym.misika@gmail.com
WWW stránkagymmisika.sk
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Mária MACKOVÁ05341737020915903494gym.misika@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Lýdia SANETRIKOVÁlydia.sanetrikova@gmail.com
pedagogickí zamestnanciMgr. Jana MARCINČINOVÁjana68mar@gmail.com
ostatní zamestnanci Mária HARENČÁROVÁmariaharencarova@gmail.com
zástupcovia rodičovIng. Alena ANDREÁNSKA 
 Ing. Mgr. Anna KOPECKÁ 
zástupca zriaďovateľaMgr. Slavomír GALLIK 
 Mgr. Ján ORININ 
 ICLic. Ľubomír VOJTAŠÁK 
iní Michael BLAŠKO 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Predmetová komisiaMgr. Otília BERKOVÁvšetky 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 71

Počet tried: 4

Podrobnejšie informácie:

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
I.A101
II.A14 
III.A181
IV.A271

§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: súčet / počet dievčat


 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  37     
prijatí  35     
% úspešnosti  94,59     

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

Trieda2AJANJBIOCVBCVFDEJESVETVFYZGEGCHEINFKNBKMNKAJ
I.A 1,61,7  1,4  21,4211  
II.A 1,461,69  1,15  1,311,151,9211  
III.A 1,751,88  1,13  1,441,672,1911  
IV.A 2,08          1 2,15

TriedaKNJMATNBVNAS2NJNEJOBNPVMPYESAJSEBSEDSEFSEGSEC
I.A 2,2  1,5          
II.A 2,23  1,77          
III.A 2,31  1,75 1,47   1,831 21
IV.A1,41,36  21,61,6   1,751 2,361,8

TriedaSENSEMSNJSEYSSJSJLSPSSPRTŠVTEVTHFUKL
I.A     1,5 11,22   
II.A     1,23 11  1,08
III.A12 1,75 1,69 11  1
IV.A11 1,871,881,72 1,041,38  1

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A1054100000
II.A1466101000
III.A1867203000
IV.A27154602100

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.A101066106,601066106,6000,00
II.A14116486,42116186,2030,23
III.A182247136,492223135,16241,33
IV.A272947113,672919112,61281,06

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL   
Monitor MAT   

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB221(8/13)70,66%1970,26%199543 2,0521
Biológia 8(0/8)    332  1,888
Dejepis 8(4/4)    611  1,388
Geografia 11(6/5)    3242 2,4511
Chémia 5(1/4)    5    1,005
Informatika 1(1/0)    1    1,001
Matematika 3(1/2)63,33%3  3    1,003
Nemecký jazykB25(1/4)57,50%571,00%532   1,405
Občianska náuka 15(5/10)    8322 1,8715
Slovenský jazyk a literatúra 25(9/16)66,88%2586,46%2514632 1,7225

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
IV.A7902 5 gymnázium 

Rozširujúce hodiny

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
 I.AANJ / MAT / FYZ1 / 1 / 1
 II.AANJ / CHE / BIO / KNB1 / 1 / 1 / 1
 III.ASJL / KNB1 / 2
 IV.ASJL / MAT / KNB1 / 1 / 2

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP4343
DPP2   
Znížený úväzok8   
ZPS11 1
Na dohodu2   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 1212
vychovávateľov 00
asistentov učiteľa 11

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
I.AGEG1
II.AUKL / GEG1 / 2
III.A UKL / GEG1 / 1
IV.A UKL1

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška1 
2.kvalifikačná skúška2 
štúdium školského manažmentu1 
špecializačné inovačné štúdium3 
špecializačné kvalifikačné1 
postgraduálne0 
doplňujúce pedagogické1 
vysokoškolské pedagogické11 
vysokoškolské nepedagogické12 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2015/2016, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

...

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

...

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

...

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

...

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

...

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk5 PaedDr. Marcela FARKAŠOVÁ
Biblický krúžok3 Mgr. Tomáš LIESKOVSKÝ
Biologicko-chemický krúžok9 Mgr. Barbora VALOCKOVÁ
Literárno dramatický4 Mgr. Lýdia SANETRIKOVÁ
Programátorský krúžok8 Mgr. Ľudmila Salanciová
Redakčný krúžok7 Mgr. Jana MARCINČINOVÁ
Športové hry - plávanie12 Mgr. Peter HAMRÁK
Talianský jazyk18 Ing. Ľubica MAJZELOVÁ
Turistický krúžok3 Mgr. Ľudmila TIŠEROVÁ

Záver

Vypracoval: PaedDr. Mária MACKOVÁ

V Spišskej Novej Vsi, 12. júla 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: