• Záverečné správy do 2016

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyCirkevné gymnázium Štefana Mišíka Spišská Nová Ves
  Adresa školyRadničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves
  Telefón0534173702
  E-mailgym.misika@gmail.com
  WWW stránkagymmisika.sk
  ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Spišská Kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľPaedDr. Mária MACKOVÁ05341737020915903494gym.misika@gmail.com

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaMgr. Lýdia SANETRIKOVÁlydia.sanetrikova@gmail.com
  pedagogickí zamestnanciMgr. Jana MARCINČINOVÁjana68mar@gmail.com
  ostatní zamestnanci Mária HARENČÁROVÁmariaharencarova@gmail.com
  zástupcovia rodičovIng. Alena ANDREÁNSKA 
   Ing. Mgr. Anna KOPECKÁ 
  zástupca zriaďovateľaMgr. Slavomír GALLIK 
   Mgr. Ján ORININ 
   ICLic. Ľubomír VOJTAŠÁK 
  iní Michael BLAŠKO 

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
  Predmetová komisiaMgr. Otília BERKOVÁvšetky 

  § 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 71

  Počet tried: 4

  Podrobnejšie informácie:

  TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
  I.A101
  II.A14 
  III.A181
  IV.A271

  § 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

  Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: súčet / počet dievčat

  Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: súčet / počet dievčat

  Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: súčet / počet dievčat

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2015: súčet / počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2015: súčet / počet dievčat


   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
  prihlásení  37     
  prijatí  35     
  % úspešnosti  94,59     

  § 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

  Klasifikácia tried

  Trieda2AJANJBIOCVBCVFDEJESVETVFYZGEGCHEINFKNBKMNKAJ
  I.A 1,61,7  1,4  21,4211  
  II.A 1,461,69  1,15  1,311,151,9211  
  III.A 1,751,88  1,13  1,441,672,1911  
  IV.A 2,08          1 2,15

  TriedaKNJMATNBVNAS2NJNEJOBNPVMPYESAJSEBSEDSEFSEGSEC
  I.A 2,2  1,5          
  II.A 2,23  1,77          
  III.A 2,31  1,75 1,47   1,831 21
  IV.A1,41,36  21,61,6   1,751 2,361,8

  TriedaSENSEMSNJSEYSSJSJLSPSSPRTŠVTEVTHFUKL
  I.A     1,5 11,22   
  II.A     1,23 11  1,08
  III.A12 1,75 1,69 11  1
  IV.A11 1,871,881,72 1,041,38  1

  Prospech žiakov

  TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
  I.A1054100000
  II.A1466101000
  III.A1867203000
  IV.A27154602100

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A101066106,601066106,6000,00
  II.A14116486,42116186,2030,23
  III.A182247136,492223135,16241,33
  IV.A272947113,672919112,61281,06

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor SJL   
  Monitor MAT   

  Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

  PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
  Anglický jazykB221(8/13)70,66%1970,26%199543 2,0521
  Biológia 8(0/8)    332  1,888
  Dejepis 8(4/4)    611  1,388
  Geografia 11(6/5)    3242 2,4511
  Chémia 5(1/4)    5    1,005
  Informatika 1(1/0)    1    1,001
  Matematika 3(1/2)63,33%3  3    1,003
  Nemecký jazykB25(1/4)57,50%571,00%532   1,405
  Občianska náuka 15(5/10)    8322 1,8715
  Slovenský jazyk a literatúra 25(9/16)66,88%2586,46%2514632 1,7225

  § 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

  Odbory a učebné plány

  TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
  I.A7902 J gymnázium 
  II.A7902 J gymnázium 
  III.A7902 J gymnázium 
  IV.A7902 5 gymnázium 

  Rozširujúce hodiny

  Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
   I.AANJ / MAT / FYZ1 / 1 / 1
   II.AANJ / CHE / BIO / KNB1 / 1 / 1 / 1
   III.ASJL / KNB1 / 2
   IV.ASJL / MAT / KNB1 / 1 / 2

  § 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP4343
  DPP2   
  Znížený úväzok8   
  ZPS11 1
  Na dohodu2   

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov 1212
  vychovávateľov 00
  asistentov učiteľa 11

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne
  I.AGEG1
  II.AUKL / GEG1 / 2
  III.A UKL / GEG1 / 1
  IV.A UKL1

  § 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  1.kvalifikačná skúška1 
  2.kvalifikačná skúška2 
  štúdium školského manažmentu1 
  špecializačné inovačné štúdium3 
  špecializačné kvalifikačné1 
  postgraduálne0 
  doplňujúce pedagogické1 
  vysokoškolské pedagogické11 
  vysokoškolské nepedagogické12 

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé

  B) Krátkodobé

  C) V školskom roku 2015/2016 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2015/2016, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Anglický jazyk5 PaedDr. Marcela FARKAŠOVÁ
  Biblický krúžok3 Mgr. Tomáš LIESKOVSKÝ
  Biologicko-chemický krúžok9 Mgr. Barbora VALOCKOVÁ
  Literárno dramatický4 Mgr. Lýdia SANETRIKOVÁ
  Programátorský krúžok8 Mgr. Ľudmila Salanciová
  Redakčný krúžok7 Mgr. Jana MARCINČINOVÁ
  Športové hry - plávanie12 Mgr. Peter HAMRÁK
  Talianský jazyk18 Ing. Ľubica MAJZELOVÁ
  Turistický krúžok3 Mgr. Ľudmila TIŠEROVÁ

  Záver

  Vypracoval: PaedDr. Mária MACKOVÁ

  V Spišskej Novej Vsi, 12. júla 2016

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Kontakty

   • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
   • gym.misika@gmail.com
   • 0915 930494 - Riaditeľ školy
   • Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje