• Školský špociálny pedagóg

   • Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Monika Snopková
    E-mail: snopkova.monika799gmail.com
    Telefonický kontakt: 0910 940 828
    Konzultačné hodiny: konzultácie sú možné po telefonickom dohovore

    Náplň práce:
     poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a intervencie žiakom (individuálne,skupinové)
     realizuje individuálne konzultácie so žiakmi podľa potreby a na základe odporúčania triedneho učiteľa
     priebežne sleduje a vyhodnocuje školskú úspešnosť žiakov so ŠVVP, spolupracuje s vyučujúcimi a triednym učiteľom
     poskytuje odbornú pomoc všetkým žiakom so ŠVVP
     sleduje psychický vývin integrovaného žiaka a sociálne vzťahy v triede, postavenie žiaka so ŠVVP v rámci kolektívu
     pozoruje a hodnotí žiaka v triede – jeho výkon, správanie a postavenie v triede, aby v čo najväčšej miere dosiahol cieľ podľa svojich schopností a možností
     spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi,
     kompletizuje dokumentáciu individuálne začlenených žiakov a dohliada na používanie kompenzačných pomôcok odporúčaných pomôcok odporúčaných zariadeniami CPPPaP, CŠPP
     zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme
     vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti
     počas dištančného vzdelávania spolupracuje s rodičmi, žiakmi so ŠVVP a učiteľmi, monitoruje zapojenosť žiakov, priebežne rieši vzniknuté problémy

    Špeciálno-pedagogické intervencie:
     krízová intervencia
     metodika učenia sa pre žiakov s VPU (Vývinová porucha učenia)
     individuálna práca so žiakom s poruchami správania
     individuálne a skupinové intervencie pre žiakov so ŠVVP
     
    Spolupráca s rodičmi:
     poskytovať individuálne poradenstvo, rady rodičom žiakov so ŠVVP
     konzultácie a poradenstvo všetkým rodičom
     informovať rodičov o výsledkoch a správaní žiaka

    Podľa potreby môžu rodičia kontaktovať špeciálneho pedagóga a dohodnúť si s ním termín konzultácie. Školský špeciálny pedagóg informuje rodičov o aktuálnych pokrokoch, prípadne problémoch žiaka v priebehu integrácie. Prebieha vzájomná výmena skúseností
    medzi rodičmi, špeciálnym pedagógom a učiteľmi a spoločne sa snažia nájsť postup pri edukačnom pôsobení na žiaka pri prekonávaní prekážok a naplnení jeho špecifických potrieb.
    Špeciálny pedagóg sa snaží do spolupráce čo najviac zaangažovať rodičov žiakov, aby sa podieľali na všetkých krokoch v rámci intervencie a niesli spoluzodpovednosť za výsledky spoločného snaženia. Súčasťou spolupráce s rodičmi je aj kompletizácia povinnej
    dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupráca rodiny a školy pri plnení si školských povinností ako súčasť reedukácie.

    Spolupráca so špecializovanými zariadeniami, odborníkmi, učiteľmi:
     poskytovať poradenstvo a konzultácie učiteľom
     v spolupráci s triednym učiteľom vypracovať IVVP
     konzultácie a spolupráca so  psychológom, výchovným poradcom a poradenským inštitúciami CPPPaP a CŠPPaP
    Školský špeciálny pedagóg pomáha a radí učiteľom pri vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Spolu s triednymi učiteľmi sa podieľajú na príprave individuálnych programov pre individuálne začlenených žiakov z tých predmetov, do ktorých
    sa premietajú špecifické problémy, ktoré vyplývajú z ich diagnózy. Priebežne s učiteľmi konzultuje prípadne zmeny v individuálnom vzdelávacom programe a informuje ich o aktuálnom stave u jednotlivých žiakov. 
    Podľa aktuálnej potreby školský špeciálny pedagóg spolupracuje s poradenskými zariadeniami poskytujúcimi služby v oblasti  výchovného, psychologického a špeciálno- pedagogického poradenstva.
    Pravidelne sa zúčastňuje stretnutí a školení, organizovaných poradenskými zariadeniami, ktoré sa týkajú aktuálnych otázok integrácie.
    ,

    Dokumentácia:
     kompletizácia dokumentácie integrovaného žiaka
     vypracovanie IVVP v spolupráci s triednym učiteľom