• Te Deum

     • Dnešný deň, sviatok sv. Petra a Pavla, je pre nás dňom ďakovným. Slávnostné Te Deum zaznelo vo farskom kostole a následne si študenti prevzali vysvedčenia, pochvaly a ocenenia v priestoroch nášho gymnázia. Ďakujeme za odslúženie ďakovnej svätej omše biskupskému vikárovi ThDr. Viktorovi Pardeľovi, PhD. a všetkým študentom prajeme požehnané prázdniny.

       

     • Koncoročné výlety

     • Dedinky, Zejmarská roklina, Liptovská Mara, Bratislava, Devín... Lokality, ktoré sme navštívili počas koncoročných školských výletov. Nezabudnuteľné zážitky, silnejšie a hlbšie priateľstvá, zábavné situácie a veľa smiechu nás sprevádzalo počas týchto spoločne strávených dní. Veď posúďte sami....

     • Letný výcvikový kurz

     • V dňoch 21. - 22. júna 2021 sa uskutočnil letný výcvikový kurz našich tretiakov. Počasie na Dedinkách nám prialo a užili sme si nácvik vodáckych zručností aj prechádzku náučným chodníkom na Stratenskú pílu. Vďaka Bohu za krásny čas

     • Rusíni na Spiši

     • Naši tretiaci dnes absolvovali v Múzeu Spiša prednášku a etnografickú výstavu na tému Rusíni na Spiši. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o pôvode, jazyku, remeslách, vzdelaní, tradíciách, zvykoch i náboženských obradoch Rusínov. Zároveň si prezreli expozíciu krojov a iných tradičných historických odevov, pracovných nástrojov aj náboženských predmetov, školských pomôcok a taktiež mali možnosť vidieť zariadenie typických rusínskych príbytkov. Zistili sme, že k rusínskemu pôvodu sa hrdo hlásia mnohé známe osobnosti Slovenska, napríklad hokejista P. Bondra alebo režisér J. Jakubisko. Múzeum Spiša v budúcnosti plánuje zmapovať aj ďalšie národnosti žijúce v spišskom regióne.

     • Návšteva archeologického náleziska

     • Naši prváci a druháci mali jedinečnú príležitosť navštíviť archeologickú lokalitu „pod Blaumontom“, kde v súčasnosti prebieha druhá fáza archeologického výskumu. Zblízka na nás dýchla história a videli sme pohrebisko zo staršej doby bronzovej. Niektoré ľudské pozostatky, ktoré sa tam našli, majú takmer štyri tisícročia. Ide o ojedinelý a významný objav, ktorý sa v regióne vyskytne max. raz za 50 rokov. Ďakujeme miestnym archeológom - pani Darákovej a pánovi Sojákovi za skvelé sprievodné slovo priamo v teréne.

     • Netradičná hodina talianskeho jazyka

     • V našej škole máme radosť i z objavovania talianskej kultúry a hudby, keď počas hodín talianskeho jazyka si žiaci vyberú pieseň, ktorú sa potom nielen naučia spievať, ale krásne i zahrajú na hudobných nástrojoch. Dnes sme mali radosť zo spievania a hrania piesne od Ricchi e Poveri. Tešíme sa, že máme takýchto šikovných žiakov. 

     • Celoštátne kolo v geografickej olympiáde

     • S veľkou radosťou oznamujeme úspech nášho maturanta Bruna Jakubova, ktorý na celoštátnom kole geografickej olympiády získal vynikajúce 7. miesto a stal sa úspešným riešiteľom. 

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy. 

     • Spolupráca so školou v BOLOGNI

     • Sme veľmi vďační a potešení tým, že našej škole sa podarilo mať v rámci partnerskej spolupráce online hodinu so strednou školou v Bologni, keďže sa naši žiaci učia aj taliansky jazyk. Prezentovali sme život v našej škole, mesto a tiež sme mali radosť z prezentácie talianskych žiakov. Naši žiaci opäť ukázali svoju schopnosť výbornej komunikácie v anglickom a talianskom jazyku, v ktorých prebiehala online hodina.

      Fotogaléria

     • Láska a vzťahy - beseda

     • Vo štvrtok 29. apríla 2021 sa všetky triedy našej školy zúčastnili on-line besedy na tému „Láska a vzťahy“ s vdp. Róbertom Neupauerom, rodákom zo Spišských Vlách.
      Jeho prvá „kaplánka“ bola práve Spišská Nová Ves, takže sa tešil z pôsobenia nášho gymnázia a z nášho virtuálneho stretnutia. V rokoch 2010 – 2013 absolvoval štúdiá na Pápežskom inštitúte Jána Pavla II. v Ríme pre štúdium manželstva a rodiny, kde získal licenciát z katolíckej teológie a odvtedy je poverený pastoráciou manželstiev a rodín v Spišskej diecéze. Okrem toho pôsobí na niektorých teologických fakultách a najmä na Akadémii Karola Wojtylu.
      Po prednáškovej časti nasledovala diskusia, ktorá bola veľmi živá a pútavá. Na konci vdp. Róbert Neupauer zhodnotil:
      „Bolo to aj pre mňa povzbudzujúce a obohacujúce. V mladých je prítomná túžba po veľkom živote a skúsenosť lásky vnímam ako moment, kedy sa v nich táto túžba prebudí a bytostne dotkne a cez ňu sa ich dotkne Boh. Neuhasiť ju, ale pomôcť im ju rozvinúť je, myslím si, úlohou novej evanjelizácie. Tak nájdu dôveru aj v Cirkev. Verím, že niečo sa s pomocou Božou podarilo zasiať do sŕdc mladých a že to bude v nich klíčiť.“
      Okrem toho ponúkol dva linky, ak by mladí mali záujem o čosi hlbšie a inšpiratívne:  https://www.teologiatela.sk a  https://mskw.sk/sk/ .
      S vďačnou spomienkou a s prianím, aby pravá láska vstúpila do našich vzťahov
      Mgr. Mariana Užáková – sr. Filotea

     • Organizácia vyučovania od 10.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci,
      na základe Rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 12.04.2021, č.: 2021/12811:1-A1810, v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u a podľa Covid – školského semaforu“ (zelená, oranžová, červená fáza), bude vyučovanie na našej škole od 10.05.2021 prebiehať prezenčne pre všetky ročníky.
      Žiaci sa budú vyučovať podľa rozvrhu hodín, ktorý bude zverejnený na stránke školy a bude prístupný po prihlásení sa do Edupage.
      Od 11.5.2021 bude opäť možné stravovanie v ŠJ pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi. Záujem o stravovanie je potrebné nahlásiť v Edupage do 7.5.2021 do 12:00 hod.
      Podľa materiálu „Návrat do škôl 2021“ s účinnosťou od 10.05.2021 platí nasledovné:
      1. žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu
      2. pri prvom vstupe do školy a pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov):
      · zákonný zástupca neplnoletého žiaka predkladá čestné vyhlásenie: 
      Priloha_č._8_Žiak_a_zákonný_zástupca Vyhlásenie_o_bezinfekčnosti_žiaka
      · plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie: 
      Príloha č.10 – Plnoletý žiak – Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka
      Uvedené vyhlásenia je potrebné poslať triednemu učiteľovi elektronicky prostredníctvom EduPage v záložke ŽIADOSTI / VYHLÁSENIA.
      3. naďalej sa budú dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia:
      · ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk)
      · nosenie rúšok
      · dezinfekcia priestorov školy
      4. nosenie rúšok alebo respirátorov je povinné pre všetkých žiakov i zamestnancov školy na základe vyhlášky ÚVZ č. 175/2021. Výnimky z prekrytia horných dýchacích ciest (nosenia rúška alebo respirátora) upravuje táto vyhláška.

      5. Školská dochádzka
      Zákonný zástupca môže rozhodnúť, či sa žiak bude zúčastňovať prezenčného vyučovania. V takomto prípade, ak sa žiak dobrovoľne rozhodnutím zákonného zástupcu nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, je povinný predkladať ospravedlnenie od zákonného zástupcu v dĺžke 5 dní podľa platného rozhodnutia ministra z 12.4.2021 s účinnosťou od 26. apríla 2021 zverejneného na webovej stránke MŠVVaŠ SR Rozhodnutie_ministra_s_učinnosťou_od_19_4_2021.

      6. Škola nebude zabezpečovať dištančné vzdelávanie tak, ako doteraz. 

      O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.

      V Spišskej Novej Vsi, 6.5.2021                                           Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

       

     • Zelený Andel 2021

     • "V tomto školskom roku sa konal 4. ročník celoslovenskej súťaže Zelený Andel 2021. Do súťaže sa mohli zapojiť  študenti stredných škôl, ktorí spracovali svoju SOČ v oblasti -  Ochrana a obnova životného prostredia. Našu školu reprezentoval študent III.A triedy Samuel Repaský s prácou "Množstvo vyprodukovaného bioplynu v domácnostiach z bioodpadu". S touto prácou sa umiestnil na  3. mieste -  získal čestné uznanie garanta študijného programu "Ochrana a obnova ŽP" a k tomu vecnú cenu. 

      Srdečne blahoželáme a tešíme sa z dosiahnutého úspechu! 

     • Beseda so slávnym režisérom Petrom Weincillerom

     • Naši žiaci mali možnosť nahliadnuť do divadelného umenia a do práce režiséra, herca, umeleckého vedúceho a riaditeľa divadelného zoskupenia Teatro Colorato. Peter Weinciller nám rozprával o kráse divadelného umenia, o hĺbke jedinečného okamihu, kedy herci môžu sprítomniť myšlienky, emócie a podať posolstvo alebo zážitok divadelnej hry. Jednou z prvých scénických kompozícií bola i Slza radosti, kde hlavnými témami bola čistota, ktorej predstaviteľkou bola už blahorečená Anka Kolesárová. Hlboký námet mala i divadelná hra od Jána Pavla II. s názvom Lúče otcovstva, ktorá rozpráva i o absencii otca v dnešnej dobe a ďalších problémoch, ktoré rezonujú v dnešnej spoločnosti. Medzi ďalšie divadelné hry, ktoré sa Peter Weinciller podujal režírovať patria napríklad Louis Braille, Oko za oko, Michelangelo, Matúš Čák Trenčiansky, Bejby Bajbl Band. Sme veľmi vďační, že sme mali túto jedinečnú príležitosť stretnúť sa s takou vzácnou osobnosťou, ktorá prináša ľudskosť a hĺbku do divadelných hier.

      Fotogaléria

     • Krajské kolo SOČ

     • Krajské kolo súťažnej prehliadky Stredoškolskej odbornej činnosti sa aj toho roku uskutočnilo vzhľadom na epidemiologickú situáciu dištančnou formou31.3.2021 v podobe online konferencie. Našu školu reprezentoval študent III.A triedy Samuel Repaský, ktorý súťažil v odbore BIOLÓGIA s prácou "Množstvo vyprodukovaného bioplynu v domácnostiach z bioodpadu", konzultantkou mu bola p.uč.Mitríková. Hoci nepostúpil do celoslovenského kola, pretože skončil na 4.mieste, členovia odborných hodnotiacich komisií ocenili v tomto neľahkom období prístup mladých riešiteľov pri realizovaní svojich zaujímavých prác.

     • Deň kresťanských učiteľov

     • Milé kolegyne a kolegovia,

      prijmite moje úprimné poďakovanie za Vašu každodennú prácu, úsilie, vytrvalosť, za všetko, čo vkladáte nielen do vzdelávania, ale aj do výchovy mladých ľudí. 

      Nech Vás Pán na príhovor sv. Jána de la Salle požehnáva a napĺňa potrebnými milosťami vo Vašom náročnom poslaní.

                                                                                                                       Mgr. Otília Berková, riaditeľka školy

     • Beseda s vdp. Dušanom Škurlom

     • Deň 25. marec už vstúpil do povedomia pod názvom „Deň počatého dieťaťa“. Ide o uvedomenie si hodnoty ľudského života ako Božieho daru, ktorý sme posilnili spoločnou besedou s kňazom vdp. Dušanom Škurlom. Od roku 2007 sa aktívne venuje téme „pro-life“. Pôsobí v Košickej arcidiecéze ako koordinátor aktivít na ochranu života nenarodených. Angažoval sa v organizácii Národného pochodu za život v Košiciach, ako aj kampani 9 mesiacov za život. Stál pri zrode košickej pro-life organizácie Deti svätej Alžbety – Aliancia za život, o.z.
      Žiakov našej školy zo všetkých ročníkov sprevádzal témou „Za život“ deň predtým - v stredu 24. marca 2021. Pútavo rozprával o počatí, ktoré dodáva krásu otcovstvu a materstvu a ktoré posilňuje manželstvo – svätyňu lásky. Ďalšou témou bolo panenstvo, ktoré prirovnal k daru, ktorý chystáme na svadbu a vieme, že nikto z nás nedáva dar, ktorý je už použitý, ošúchaný a zničený. Treťou témou bola tragédia, uprostred ktorej žijeme, a to potrat. Základné argumenty, ktoré nám nedovoľujú prijať ho, sú: ľudský život začína počatím a nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka. Spolu s potratom súvisia ďalšie problematiky – hormonálna antikoncepcia a umelé oplodnenie, o ktorých sme počuli od vdp. Škurlu odborný výklad. Potom sa otvorila živá diskusia,
      ktorá v nás upevnila vedomie a presvedčenie „pro-life“.
      S vďakou za nádherný dar života nás všetkých Mgr. Mariana Užáková - sr. Filotea

     • Biologická olympiáda 

     • Krajské kolo z biologickej olympiády sa konalo online formou v termínoch 10. 3. a 11. 3. 

      V kategórii A súťažili: 

      Martina Urbanová - 10. miesto

      Veronika Kostelníková - 12. miesto   

      V kategórii B súťažili: 

      Elena Szuperáková - 10. miesto

      Timotej Krupa  - 13. miesto

      Tešíme sa z dosiahnutých výsledkov a gratulujeme! 

     • Olympiáda zo slovenského jazyka

     • Srdečne blahoželáme Radovanovi Marcinčinovi k 4. miestu na krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo 12.2. ako inak, online formou a zoom pohovorom.

      Stal sa tak úspešným riešiteľom kategórie A.

     • Biblická olympiáda

     • Aj tento rok sa uskutočňuje Biblická olympiáda, aj keď novým spôsobom, cez online priestor. Témou olympiády sú knihy Exodus 1-24, kniha proroka Jonáša a evanjelium podľa Jána. Našu školu na dekanátnom kole zastupovali Andrej Kalík, Katarína Pacáková a Radovan Marcinčin.  Naši žiaci vyhrali dekanátne (resp. okresné) kolo a postúpili do diecézneho (resp. krajské). Blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole súťaže."