• Pozvánka na prvé celoškolské Rodičovské združenie

  Pozvánka na rodičovské združenie
  Pozývame všetkých rodičov na prvé celoškolské a triedne rodičovské združenie v novom školskom roku. Začíname  o 16:00 v utorok 6.10.2015.
  Tešíme sa na stretnutie.
 • „Umenie zmýva z duší prach každodennosti.“

  A tak sme sa aj my rozhodli, že si spríjemníme každodenné radosti a starosti a 18.9.2015 sme navštívili divadelný projekt s názvom DUFART, ktorý nás previedol po stopách tajomnej histórie mesta Spišská Nová Ves.

  Ďakujeme za príjemný umelecký zážitok! ;)

 • Študentská kvapka krvi

  Daruj dar života: daruj krv....

  Táto krásna veta oslovila aj našich žiakov zo 4.A, a tak 14.9. darovali túto vzácnu tekutinu na Oddelení hematológie a transfuziológie v Spišskej Novej Vsi. Pán Boh zaplať!

 • Ide sa do Bruselu!

  Keďže sme súčasťou Európskej únie, zaujíma nás aktuálne dianie v EÚ,a preto naši žiaci navštívili podujatie s názvom Deň EÚ       v meste Spišská Nová Ves, ktoré sa konalo 4.9.2015 v Redute. Mali možnosť sa stretnúť napr. s pani poslankyňou Monikou Smolkovou a diskutovať o veciach, ktoré mladých ľudí ohľadom EÚ trápia alebo o nich nevedia. A o tom, že sa oplatí pýtať, sa presvedčila naša žiačka Lucia Siváková, ktorá pocestuje do Bruselu, ktorý je mestom Európskej komisie.

  Blahoželáme!

 • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/16

  Nový školský rok spolu otvoríme dňa 2. 9. 2015 slávnostnou sv. omšou o 8,15 hod. Žiaci s učiteľmi sa stretnú o 8,00 pred školou. Do školy prídeme bez tašiek a prezúvok, no  zato s dobrou náladou.

 • OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV

  Potvrdenia o návšteve školy a iné potvrdenia pre žiakov a rodičov vydáva denne od 8,30 do 12,00 hod. ekonómka školy.

  Vedenie školy

 • LETNÉ PRÁZDNINY

  Príjemné, pokojné a slnečné prežitie letných prázdnin všetkým žiakom a zamestnancom školy praje vedenie školy. Opálení, oddýchnutí a plní zážitkov sa stretneme v novom školskom roku 2015/2016 dňa 2. septembra o 8,00 hod. v škole.

  Slávnostná svätá omša za úspešný nový školský rok sa uskutoční 2. septembra o 8,15 hod.

  S tými, čo chceli mať komisionálne skúšky, sa stretneme od 26. do. 28 augusta 2015. 

   

                                                                                                     Vedenie školy

        

 • Záver školského roka 2014/2015

  Koniec školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 29. 6. 2015 slávnostnou svätou omšou o 8,15 hod., po ktorej budú odovzdané výsledky celoročnej práce v triedach školy. Predpokladané ukončenie je okolo 10,00 hod. Na deň 30. 6. 2015 je udelené riaditeľské voľno.

  Tešíme sa na 2. september a nový školský rok 2015/2016.

  Pekné a pokojné prežitie prázdnin.

 • KLASIFIKAČNÁ PORADA ZA 2. POLROK ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015

  Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka 2014/15 sa uskutoční dňa 23. 6. 2015 (utorok).

   

                             Vedenie školy.

 • DRUHÉ KOLO PRIJÍMACÍCH POHOVOROV

  Riaditeľ školy podľa § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na študijný odbor 7902 J - gymnázium na deň 16. 6. 2015 od 8,00 hod.

  Prihlášky do druhého kola musia byť doručené najneskôr do 15. 6. 2015 poštou alebo osobne. Kritériá pre prijatie ostávajú v platnosti z prvého kola.

  V prípade nejasností kontaktujte: 0915 930 494.

   

                                                     Riaditeľ školy

 • KOŠICE 2015

  Aj tento rok sme 29. a 30. apríla zaví-
  tali do Košíc, a to v rámci Medzinárod-
  nej prehliadky umeleckej činnosti cir-
  kevných škôl. Naši žiaci vystúpili v 
  kategóriách: recitácia, sólový spev a 
  hudobná skupina. Okrem pochvaly, nových známych
   a dobrej nálady sa stretli aj s odbornou porotou
  (napr. Martin Mňahončák), ktorá im poskytla hodnot-
  né rady. Tešíme sa na ďalší ročník!
 • KRÁSA SLOVA

  Krása slova je všade okolo nás. Vyjadruje naše pocity, myšlienky.... A
  odrazom tejto krásy sú i súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - recitácia, prednes a
  ŠTÚROV ZVOLEN - rétorika, ktorých sa zúčastnili i naši žiaci a odniesli si
  nové zážitky a skúsenosti. Osobitne chceme zablahoželať Katke Valasovej z
  1.A, ktorá získala tiež ocenenie v rámci HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA a veríme,
  že ho budúci rok obháji! smiley
 • Výsledky prijímacích skúšok pre šk. rok 2015/2016

  Zoznam prijatých uchádzačov do 1. ročníka na šk. rok 2015/16

  kód žiaka  výsledok     LEGENDA:    
                  
  44176        PP                        
  44446        NT PS        PP      - prijatí na základe PS                    
  44451        PP                        
  44737        PP             P1       - prijatí bez PS                    
  44443        PP             NT PS  - náhradný termín PS                    
  44013        PP             NPP     - neprijatý, nedostavil sa                    
  44876        PP                        
  44754        PP                        
  44326        PP             Poradie prijatých žiakov je náhodné,

                                       neovplyvňujú ho  výsledky T-9 ani prijímacích skúšok                    
  44801        PP                                                  
  44685        PP                        
  44070        PP                        
  44175        PP                        
  44673        PP                        
  44302        PP                        
  44290        NPP                        
  44831        PP                        
  44086        PP                        
  44270        PP                        
  44851        PP                        
  44303        P1                                       
  44540        PP                        
  44169        P1        Zápis sa uskutoční dňa 18. 5.                      
  44895        PP        v riaditeľni školy od 9, 00 do 15,00 hod.                    
  44487        PP        Nezabudnúť zápisný lístok zo ZŠ.                    
  44766        PP                        
  44869        P1                        
  44653        PP                        
  44090        PP       Kontakt ohľadom výsledkov a zápisu:                    
  44480        PP                        
  44888        PP             0915 930 494            
  44288        PP                        
  44109        PP

 • Klasifikačná porada žiakov maturantov

  Klasifikačná porada za  druhý polrok školského roka 2014/15 pre maturujúcich žiakov sa uskutoční dňa 11. mája o 13,30 hod.

 • Finančná olympiáda

  Naša škola sa tento rok zúčastnila súťaže finančnej gramotnosti pre stredné školy. Vedomostná súťaž ponúka šancu mladým ľuďom otestovať a následne si porovnať základné finančné vedomosti, vďaka ktorým sa v živote určite nestratia a budú sa vedieť efektívne orientovať pri riadení svojich financií. Súťaže sa zúčastnili žiaci všetkých stredných škôl a gymnázií na Slovensku, pričom do II. kola súťaže postúpilo len 500 najlepších. Z našej školy postúpili Denis Čuchran (4.A) a Jana Balúchova (3.A), ktorým srdečne blahoželáme. 

 • TRIEDNE RODIČOVSKÉ SPOLOČENSTVÁ

  Triedne rodičovské spoločenstvá sa uskutočnia dňa 16. 4. 2015 o 16, 00 hod.  Rodičia sa stretnú v kmeňových triedach.

 • Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok 2014/2015

  Hodnotiaca porada za tretí štvrťrok školského roka 2014/15 sa uskutoční dňa 16. 4. 2015 o 14,00 hod.

 • Juvenes Translatores

  13 škôl zo Slovenska dostalo v šk. roku 
  2014/2015 možnosť zúčastniť sa medzinárod-
  nej prekladateľskej súťaže JUVENES TRANS-
  LATORES. 
  Naše gymnázium bolo jedným z nich a spolu 
  s ostatnými školami všetkých členských štátov 
  EU žiaci prekladali anglický text s genealogickou 
  témou.Ich práce boli posudzované profesionálny-
  mi tlmočníkmi pracujúcimi pre európsky parlament
   a iné inštitúcie EU.
  Naši žiaci získali za svoj výkon Certifikát účasti udele-
  ný Európskou komisiou.

   

  Srdečne blahoželáme!

 • Patróni čistoty

  Naša škola v spolupráci s mestom Spišská Nová Ves a farnosťou Spišská Nová Ves si vzala pod patronát užšie centrum mesta, kde sa bude snažiť so svojimi žiakmi zabezpečovať a udržiavať jeho čistotu a tak zvýraznilť výnimočnosť a krásu najväčšieho námestia šošovkovitého typu na Slovensku. Podrobnosti viď v navigácii "Za čisté mesto".

 • Jarné prázdniny

  Príjemné prežitie jarných prázdnin všetkým žiakom školy a dovoleniek zamestnancom želá riaditeľstvo školy.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves
  Radničné námestie 271/8 , 052 01 Spišská Nová Ves
 • +421 4173702, 0915 930494 - Riaditeľ školy
  +421 4173705 - Ekonómka školy
  +421 4173706 - Zborovňa

Fotogaléria